Creating Custom Advanced Workflows in Alfresco

Genel Kanal / Alfresco

1960 views
0 Beğeniler
0 0
Creating Custom Advanced Workflows in Alfresco.
ECM Architect Alfresco Developer Tutorials

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

6. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 6 / 38 I m e n t io n e d e a r l ie r t h a t A c t iv it i is B P M N 2 . 0 - c o m p l ia n t . B P M N s t a n d s f o r B u s in e s s P r o c e s s M o d e l in g N o t a t io n . I t ' s a s p e c if ic a t io n m a n a g e d b y t h e O b j e c t M a n a g e m e n t G r o u p ( O M G ) t h a t d e f in e s e x a c t l y w h a t t h e n a m e s u g g e s t s : A s t a n d a r d s y n t a x f o r d e s c r ib in g b u s in e s s p r o c e s s e s . T h e s p e c if ic a t io n is a im e d a t b o t h h u m a n s ( i. e . , g r a p h ic a l n o t a t io n o f a b u s in e s s p r o c e s s ) a n d m a c h in e s ( i. e . , X M L s y n t a x d e s c r ib in g t h e b u s in e s s p r o c e s s ) . T h e t w o m a in b e n e f it s o f u s in g a B P M N - c o m p l ia n t w o r k f l o w e n g in e a r e : 1 . W h e n b u s in e s s a n a l y s t s c o l l a b o r a t e o n b u s in e s s p r o c e s s p r o j e c t s , t h e y c a n u s e a c o m m o n d ia g r a m a n d l a n g u a g e t o d is c u s s t h e p r o c e s s , r e g a r d l e s s o f t h e t o o l t h a t is u l t im a t e l y u s e d t o im p l e m e n t it . 2 . A n y t o o l t h a t p r o d u c e s B P M N - c o m p l ia n t X M L c a n b e u s e d t o d e f in e a b u s in e s s p r o c e s s a n d t h e r e s u l t in g X M L s h o u l d t h e o r e t ic a l l y w o r k w it h a n y c o m p l ia n t w o r k f l o w e n g in e . P r o c e s s d e fi n i t i o n s A b u s in e s s p r o c e s s c a n b e d e s c r ib e d a s a g r a p h o f c o n n e c t e d n o d e s . I n A c t iv it i ( a n d r e a l l y , in B P M N ) t h e s e n o d e s a r e e s s e n t ia l l y e v e n t s ( s t a r t , s t o p , t im e r ) , t a s k s , a n d g a t e w a y s . T h e s e n o d e s a r e c o n n e c t e d b y " s e q u e n c e f l o w s " . Y o u c a n m o d e l j u s t a b o u t a n y b u s in e s s p r o c e s s y o u c a n t h in k o f b y o r g a n iz in g e v e n t s , t a s k s , g a t e w a y s , a n d s e q u e n c e f l o w s o n a d ia g r a m . T h e O M G h a s a g r e a t d o c u m e n t c a l l e d , " B P M N 2 . 0 b y E x a m p l e " t h a t s h o w s s e v e r a l e x a m p l e s o f b u s in e s s p r o c e s s d ia g r a m s a n d t h e n w a l k s y o u t h r o u g h e a c h . T h e r e ' s a l in k t o it a t t h e e n d o f t h is d o c u m e n t . T h e d ia g r a m s in c l u d e f e a t u r e s t h a t m a y n o t b e in c l u d e d in t h e c u r r e n t r e l e a s e o f A c t iv it i, b u t t h e y d o il l u s t r a t e t h e k in d s o f t h in g s y o u c a n d o w it h B P M N 2 . 0 . F o r e x a m p l e , h e r e ' s a d ia g r a m f r o m t h a t d o c u m e n t c a l l e d " T h e P iz z a C o l l a b o r a t io n " : O M G ' s P i z z a C o l l a b o r a t i o n E x a m p l e A p r o c e s s , t h e n , is a c o l l e c t io n o f e v e n t s , t a s k s ( s o m e a u t o m a t e d , s o m e p e r f o r m e d b y h u m a n s ) , a n d g a t e w a y s , c o n n e c t e d b y s e q u e n c e f l o w s . S e t u p I t ' s a l m o s t t im e t o r o l l u p y o u r s l e e v e s . L e t m e t e l l y o u a b o u t t h e t o o l s y o u ' l l n e e d a n d t h e n g iv e y o u a d e s c r ip t io n o f t h e p r o j e c t o r g a n iz a t io n . T o o l s F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

22. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 22 / 38 S a v e a n d c l o s e t h e f il e . T h e h e l l o W o r l d U I e x a m p l e is n o w r e a d y t o d e p l o y . D e p l o y & T e s t T h e h e l l o w o r l d U I e x a m p l e c a n b e t e s t e d u s in g t h e e m b e d d e d T o m c a t s e r v e r t h a t is p a r t o f t h e A l f r e s c o M a v e n S D K . 1 . O p e n a c o m m a n d - l in e w in d o w a n d s w it c h t o $ T U T O R I A L _ H O M E . 2 . R u n run.sh ( o r run.bat ) . Y o u r r e p o t ie r A M P a n d S h a r e t ie r A M P w il l b e b u il t , in s t a l l e d in t o t h e ir r e s p e c t iv e W A R s , a n d s t a r t e d o n T o m c a t r u n n in g o n p o r t 8 0 8 0 . W h e n e v e r y t h in g s t a r t s u p : 1 . G o t o h t t p : / / l o c a l h o s t : 8 0 8 0 / s h a r e a n d l o g in a s a d m in ( p a s s w o r d : a d m in ) . 2 . I n t h e " M y T a s k s " d a s h l e t , c l ic k " S t a r t W o r k f l o w " t o s t a r t a w o r k f l o w . Y o u s h o u l d s e e t h e H e l l o W o r l d U I w o r k f l o w in t h e l is t o f w o r k f l o w s : S h a r e w o r k fl o w l i s t s h o w s c u s t o m w o r k fl o w s 3 . S e l e c t t h e H e l l o W o r l d U I w o r k f l o w . A l f r e s c o S h a r e s h o u l d d is p l a y a f o r m t h a t in c l u d e s t h e g r e e t in g f ie l d : F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

12. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 12 / 38 T h e J a v a S c r ip t in t h e s e b u s in e s s p r o c e s s e s c o n t a in " l o g g e r " s t a t e m e n t s . T o g e t t h o s e t o s h o w u p in t h e l o g , e d it t h e d e v - l o g 4 j . p r o p e r t ie s f il e t h a t is in t h e w o r k f l o w - t u t o r ia l - p l a t f o r m - j a r m o d u l e . I t r e s id e s in : $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-platform-jar/src/test/resources/alfresco/extension C h a n g e t h e ScriptLogger t o d e b u g b y c h a n g in g t h is l in e : log4j.logger.org.alfresco.repo.jscript.ScriptLogger=DEBUG N o w e v e r y t h in g is r e a d y t o g o . F o r t h is t e s t , y o u c a n l e v e r a g e t h e e m b e d d e d A l f r e s c o s e r v e r t h a t t h e A l f r e s c o M a v e n S D K s e t s u p f o r y o u . T o r u n y o u r A M P in t h e e m b e d d e d A l f r e s c o s e r v e r , o p e n a c o m m a n d - l in e w in d o w , s w it c h t o $ T U T O R I A L _ H O M E , a n d r u n run.sh ( o r run.bat d e p e n d in g o n y o u r o p e r a t in g s y s t e m ) . A p a c h e M a v e n w il l d o w n l o a d s o m e d e p e n d e n c ie s , b u il d y o u r A M P s , m e r g e t h e m w it h t h e A l f r e s c o W A R f il e a n d S h a r e W A R f il e , t h e n s t a r t u p a n e m b e d d e d T o m c a t s e r v e r . N e x t y o u ' l l s e e h o w t o u s e t h e A l f r e s c o W o r k f l o w C o n s o l e t o t e s t t h e t w o h e l l o w o r l d p r o c e s s d e f in it io n s . U s i n g t h e w o r k fl o w c o n s o l e Y o u r A l f r e s c o s e r v e r is r u n n in g a n d t h e h e l l o w o r l d p r o c e s s d e f in it io n s s h o u l d h a v e b e e n d e p l o y e d w h e n t h e s e r v e r s t a r t e d u p . T h e A l f r e s c o W o r k f l o w C o n s o l e c a n b e u s e d t o v e r if y t h a t t h e y w e r e d e p l o y e d s u c c e s s f u l l y . A n d y o u c a n u s e it t o s t a r t in s t a n c e s o f t h o s e w o r k f l o w s t o t e s t t h e m o u t . I t c a n a l s o b e a h a n d y w o r k f l o w d e b u g g in g t o o l . I n A l f r e s c o E n t e r p r is e , t h e W o r k f l o w C o n s o l e l in k is : h t t p : / / l o c a l h o s t : 8 0 8 0 / a l f r e s c o / s / e n t e r p r is e / a d m in / a d m in - w o r k f l o w c o n s o l e I n A l f r e s c o C o m m u n it y , t h e W o r k f l o w C o n s o l e l in k is : h t t p : / / l o c a l h o s t : 8 0 8 0 / a l f r e s c o / s / a d m in / a d m in - w o r k f l o w c o n s o l e I f y o u h a v e n ' t a l r e a d y a u t h e n t ic a t e d a s a n a d m in is t r a t o r y o u w il l b e a s k e d t o d o s o w h e n y o u g o t o t h a t U R L . I n t h e w o r k f l o w c o n s o l e d o t h is : 1 . T y p e " s h o w d e f in it io n s a l l " t h e n c l ic k E x e c u t e t o s e e w h a t p r o c e s s d e f in it io n s h a v e b e e n d e p l o y e d : W o r k fl o w c o n s o l e : S h o w d e fi n i t i o n s a l l F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

15. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 15 / 38 3 . C l ic k " S e q u e n c e F l o w " in t h e p a l e t t e a n d t h e n c o n n e c t t h e n o d e s in t h e p r o c e s s t o l o o k l ik e t h is : H e l l o W o r l d U I B P M N D i a g r a m 4 . N o w s e t t h e p r o p e r t ie s o n t h e A l f r e s c o U s e r T a s k . S e t t h e p e r f o r m e r t y p e t o " A s s ig n e e " a n d t h e e x p r e s s io n t o " $ { in it ia t o r . p r o p e r t ie s . u s e r N a m e } " . T h is is t h e e q u iv a l e n t t o w h a t y o u ' v e d o n e in t h e f ir s t t w o h e l l o w o r l d e x a m p l e s , it ' s j u s t t h a t t h is p a n e l u s e s t w o s e p a r a t e f ie l d s f o r t h e p e r f o r m e r t y p e a n d t h e e x p r e s s io n . 5 . N o w s e t t h e f o r m k e y . I n A l f r e s c o , a f o r m k e y is t h e n a m e o f a t y p e in a w o r k f l o w - s p e c if ic c o n t e n t m o d e l . B e c a u s e t h is is a n A l f r e s c o U s e r T a s k in s t e a d o f a g e n e r ic U s e r T a s k , it a l r e a d y k n o w s t h e p o s s ib l e v a l u e s f o r t h e o u t - o f - t h e - b o x f o r m k e y s . S e t t h e f o r m k e y t o " w f : a c t iv it iR e v ie w T a s k " . T h e o u t - o f - t h e - b o x w o r k f l o w c o n t e n t m o d e l h a s a t y p e b y t h a t n a m e a n d t h e o u t - o f - t h e - b o x f o r m c o n f ig u r a t io n is a l r e a d y s e t u p t o c r e a t e a f o r m f o r t h e p r o p e r t ie s d e f in e d a s p a r t o f t h a t t y p e . A l f r e s c o U s e r T a s k p r o p e r t i e s 6 . T h e r e q u ir e m e n t is t o l e t t h e w o r k f l o w in it ia t o r s p e c if y a n a m e t h a t t h e l o g g e r w il l u s e in a g r e e t in g . S o t h e s t a r t e v e n t n e e d s t o p o in t t o a c u s t o m f o r m k e y ( w h ic h r e p r e s e n t s a c u s t o m c o n t e n t t y p e y o u ' l l c r e a t e s h o r t l y ) . S in g l e - c l ic k t h e s t a r t e v e n t , t h e n s e t t h e f o r m k e y t o " s c w f : s u b m it H e l l o W o r l d T a s k " . S t a r t e v e n t p r o p e r t i e s 7 . S in g l e - c l ic k t h e c a n v a s t o o p e n t h e p r o p e r t ie s e d it o r f o r t h e p r o c e s s . S e t t h e I D t o " h e l l o W o r l d U I " a n d t h e n a m e t o " H e l l o W o r l d U I " . 8 . S a v e a n d c l o s e t h e d ia g r a m . T a s k s Y o u s a w in t h e s t e p s a b o v e t h a t t a s k s c a n b e a s s ig n e d t o h u m a n p e r f o r m e r s . A c t iv it i m a in t a in s a l is t o f t a s k s a s s ig n e d t o e a c h p a r t ic ip a n t . H o w u s e r s in t e r a c t w it h t h e t a s k l is t is u p t o e a c h a p p l ic a t io n . I n A l f r e s c o , a d a s h l e t d is p l a y s a t o - d o l is t f o r t h e c u r r e n t l y l o g g e d in u s e r . A s u s e r s c o m p l e t e t h e ir t a s k s t h e t a s k s a r e r e m o v e d f r o m t h e t o - d o l is t . A n e m p t y t o d o l is t is s h o w n b e l o w . F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

23. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 23 / 38 H e l l o W o r l d U I : S t a r t w o r k fl o w f o r m 4 . S p e c if y a n a m e in t h e n a m e f ie l d t h e n c l ic k " S t a r t W o r k f l o w " t o s t a r t t h e w o r k f l o w . 5 . A f t e r t h e w o r k f l o w s t a r t s , y o u s h o u l d s e e t h e g r e e t in g in t h e l o g : H e l l o W o r l d U I g r e e t i n g i n t h e l o g 6 . T h e " M y T a s k s " d a s h l e t s h o u l d n o w h a v e a t a s k w a it in g o n y o u . C l ic k t h e t a s k d e s c r ip t io n t o e d it t h e t a s k . 7 . A d d a c o m m e n t if y o u w a n t , t h e n c l ic k e it h e r " A p p r o v e " o r " R e j e c t " . 8 . C h e c k t h e l o g a g a in . Y o u s h o u l d s e e a l o g m e s s a g e s h o w in g w h ic h o n e y o u s e l e c t e d : H e l l o W o r l d U I a p p r o v a l r e s u l t i n t h e l o g I f a l l g o e s w e l l , c o n g r a t u l a t io n s , y o u ' v e s u c c e s s f u l l y d e p l o y e d a c u s t o m w o r k f l o w w it h c u s t o m m e t a d a t a t h a t c a n b e s t a r t e d a n d m a n a g e d in A l f r e s c o S h a r e . I m p l e m e n t a t i o n s u m m a r y Y o u ' v e c o v e r e d a l o t o f g r o u n d s o f a r . T h e f o l l o w in g s u m m a r iz e s t h e a d v a n c e d w o r k f l o w im p l e m e n t a t io n s t e p s : 1 . M o d e l t h e p r o c e s s u s in g t h e A c t iv it i P r o c e s s D e s ig n e r . A d d l o g ic u s in g e x p r e s s io n s , A l f r e s c o J a v a S c r ip t , o r J a v a c l a s s e s . U s e t h e w o r k f l o w d e p l o y e r b e a n in S p r in g s o t h a t t h e p r o c e s s d e f in it io n w il l g e t d e p l o y e d w h e n A l f r e s c o s t a r t s . 2 . D e f in e a w o r k f l o w c o n t e n t m o d e l . R e m e m b e r t o c o n f ig u r e it in S p r in g . 3 . U p d a t e s h a r e - c o n f ig - c u s t o m . x m l w it h f o r m c o n f ig u r a t io n t h a t t e l l s A l f r e s c o S h a r e h o w t o h a n d l e w o r k f l o w m o d e l y o u d e f in e d in t h e p r e v io u s s t e p . C o n f ig u r in g A l f r e s c o S h a r e a l s o m e a n s e x t e r n a l iz in g t h e s t r in g s a n d r e f e r r in g t o t h o s e in t h e S p r in g c o n t e x t f il e f o r b o t h t h e r e p o t ie r a n d t h e s h a r e t ie r . F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

16. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 16 / 38 A n e m p t y t a s k l i s t i n A l f r e s c o S h a r e T a s k A s s i g nm e nt I f t a s k s a r e s t e p s a h u m a n p e r f o r m s , h o w d o t a s k s g e t a s s ig n e d t o t h e p e o p l e w h o n e e d t o p e r f o r m t h e m ? A c t iv it i h a s e x t e n d e d B P M N w it h t h e ir o w n a t t r ib u t e c a l l e d " a c t iv it i: a s s ig n e e " . T h e v a l u e o f t h e a t t r ib u t e c a n b e a l it e r a l u s e r n a m e o r g r o u p n a m e , o r it c a n b e a n e x p r e s s io n . I n t h is c a s e y o u a s s ig n e d t h e u s e r t a s k t o $ { in it ia t o r . p r o p e r t ie s . u s e r N a m e } . I n it ia t o r is a s p e c ia l o b j e c t t h a t w il l a l w a y s c o n t a in t h e o b j e c t r e p r e s e n t in g t h e p e r s o n w h o s t a r t e d t h e w o r k f l o w . T h e d ia g r a m is n o w c o m p l e t e a n d r e a d y f o r s o m e s e r v e r - s id e J a v a S c r ip t t o b e a d d e d . A d d l o g i c t o t he p r o c e s s d e fi ni t i o n T h e d ia g r a m is d o n e . L e t ' s a d d s o m e l o g ic . S im il a r t o e a r l ie r h e l l o w o r l d e x a m p l e s , l e t ' s a d d a l o g g e r s t a t e m e n t t o p r in t a g r e e t in g . T h e d if f e r e n c e is t h a t in t h is e x a m p l e , t h e g r e e t in g in c l u d e s a p e r s o n ' s n a m e t h a t w a s s p e c if ie d in a f o r m w h e n t h e in it ia t o r s t a r t e d t h e w o r k f l o w . P r o c e s s V a r i a b l e s O f t e n , t h e r e is m e t a d a t a a b o u t a p r o c e s s t h a t n e e d s t o b e t r a c k e d . I n t h is c a s e , t h e m e t a d a t a is t h e p e r s o n ' s n a m e . T h e p e r s o n ' s n a m e is n ' t r e a l l y a p r o p e r t y o f t h e c o n t e n t b e in g r o u t e d t h r o u g h t h e w o r k f l o w — it ' s a p r o p e r t y o f t h e p r o c e s s it s e l f . A c t iv it i g iv e s u s t h e a b il it y t o s t o r e t h is k in d o f d a t a a s p a r t o f t h e r u n n in g p r o c e s s t h r o u g h p r oc e s s v a r i a b l e s . P r o c e s s v a r ia b l e s a r e n a m e - v a l u e p a ir s t h a t w il l g e t p e r s is t e d w it h t h e r e s t o f t h e p r o c e s s s t a t e . T r y I t T o a d d a l o g g e r s t a t e m e n t w it h a p r o c e s s v a r ia b l e t o t h e h e l l o W o r l d U I e x a m p l e , d o t h is : O p e n h e l l o W o r l d U I . b p m n in t h e X M L e d it o r . F in d t h e sequenceFlow e l e m e n t t h a t g o e s f r o m t h e s t a r t e v e n t t o t h e u s e r t a s k a n d a d d t h e f o l l o w in g extensionElements e l e m e n t : <sequenceFlow id="flow1" sourceRef="startevent1" targetRef="alfrescoUsertask1"> <extensionElements> <activiti:executionListener event="start" class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.listener.ScriptExecutionL <activiti:field name="script"> <activiti:string>logger.log("Hello, " + scwf_helloName + "!");</activiti:string> </activiti:field> </activiti:executionListener> </extensionElements> </sequenceFlow> F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

4. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 4 / 38 A l m o s t e v e r y C M S a v a il a b l e t o d a y , w h e t h e r o p e n s o u r c e o r p r o p r ie t a r y , h a s a w o r k f l o w e n g in e o f s o m e s o r t e m b e d d e d w it h in it . H o w e v e r , t h e c a p a b il it y o f e a c h o f t h e s e v a r y w id e l y . I f y o u a r e in t h e p r o c e s s o f s e l e c t in g a C M S a n d y o u a l r e a d y k n o w t h e k in d o f w o r k f l o w r e q u ir e m e n t s y o u ' l l f a c e , it is im p o r t a n t t o u n d e r s t a n d t h e c a p a b il it ie s o f t h e w o r k f l o w e n g in e e m b e d d e d w it h in t h e s y s t e m s y o u a r e c o n s id e r in g b e f o r e m a k in g a f in a l s e l e c t io n . T h e m a j o r b e n e f it o f l e v e r a g in g a n e m b e d d e d w o r k f l o w e n g in e is t h e t ig h t l e v e l o f in t e g r a t io n f o r u s e r s a s w e l l a s d e v e l o p e r s . U s e r s c a n in it ia t e a n d in t e r a c t w it h w o r k f l o w s w it h o u t l e a v in g t h e C M S c l ie n t . T y p ic a l l y , d e v e l o p e r s c u s t o m iz in g o r e x t e n d in g t h e C M S c a n w o r k w it h w o r k f l o w s u s in g t h e c o r e C M S A P I . O u t - o f - t h e - b o x w o r k fl o w o p t i o n s i n A l f r e s c o A l f r e s c o h a s t w o o p t io n s f o r im p l e m e n t in g w o r k f l o w s w it h in t h e p r o d u c t . F o r v e r y s im p l is t ic w o r k f l o w s , n o n - t e c h n ic a l e n d - u s e r s c a n l e v e r a g e A l f r e s c o ' s B a s ic W o r k f l o w f u n c t io n a l it y . F o r m o r e c o m p l e x n e e d s , A l f r e s c o h a s A d v a n c e d W o r k f l o w f u n c t io n a l i t y . Ba s i c w o r k fl o w s B a s ic w o r k f l o w s a r e a n ic e e n d - u s e r t o o l . Y o u s h o u l d k n o w h o w t h e y w o r k a n d w h a t t h e f e a t u r e s a n d l im it a t io n s a r e s o y o u c a n m a k e g o o d d e c is io n s a b o u t w h e n t o u s e t h e m . B a s ic w o r k f l o w s u s e f o l d e r s a n d a " f o r w a r d s t e p / b a c k w a r d s t e p " m o d e l t o i m p l e m e n t s e r ia l p r o c e s s e s . W h e n a p ie c e o f c o n t e n t is d r o p p e d in a f o l d e r , a r u l e is t r ig g e r e d t h a t a s s o c ia t e s a " f o r w a r d s t e p " a n d a " b a c k w a r d s t e p " ( o n e o r t h e o t h e r o r b o t h ) w it h t h e c o n t e n t . T h e s e s t e p s a r e t ie d t o A l f r e s c o a c t io n s s u c h a s " S e t a p r o p e r t y " o r " M o v e t h e c o n t e n t t o a s p e c if ie d f o l d e r " . E n d u s e r s c a n t h e n c l ic k o n t h e a p p r o p r ia t e s t e p f o r a g iv e n p ie c e o f c o n t e n t . F o r e x a m p l e , s u p p o s e S o m e C o h a s a s im p l e s u b m it - r e v ie w - a p p r o v e p r o c e s s in w h ic h c o n t e n t is s u b m it t e d , t h e n r e v ie w e d , t h e n a p p r o v e d o r r e j e c t e d . O n e w a y t o im p l e m e n t t h is w it h b a s ic w o r k f l o w s is t o u s e t h r e e f o l d e r s — l e t ' s s a y t h e y a r e c a l l e d " D r a f t " , " I n R e v ie w " , a n d " A p p r o v e d " — e a c h o f w h ic h h a v e a r u l e s e t t h a t a p p l ie s a b a s ic w o r k f l o w . T h e w o r k f l o w f o r c o n t e n t in t h e D r a f t f o l d e r w o u l d h a v e a s in g l e f o r w a r d s t e p l a b e l e d " S u b m it " a n d it s a c t io n w o u l d m o v e c o n t e n t t o t h e " I n R e v ie w " f o l d e r a n d s e n d a n e m a il t o t h e a p p r o v e r g r o u p . T h e " I n R e v ie w " f o l d e r w o u l d h a v e a w o r k f l o w in w h ic h t h e f o r w a r d s t e p w o u l d b e l a b e l e d " A p p r o v e " a n d it w o u l d c o p y t h e c o n t e n t t o a n " A p p r o v e d " f o l d e r . T h e b a c k w a r d s t e p w o u l d b e l a b e l e d " R e j e c t " a n d it s a c t io n w o u l d m o v e t h e c o n t e n t b a c k t o t h e " D r a f t s " f o l d e r . I n t h e " C r e a t in g C u s t o m A c t io n s " t u t o r ia l , y o u c r e a t e d a c u s t o m r u l e a c t io n c a l l e d " M o v e R e p l a c e d " t h a t c o u l d b e u s e d in c o n j u n c t io n w it h t h is b a s ic w o r k f l o w t o m o v e o l d c o n t e n t o u t o f t h e A p p r o v e d f o l d e r a n d in t o a n A r c h iv e d f o l d e r , f o r e x a m p l e . Y o u c a n s e e t h a t b a s ic w o r k f l o w s a r e u s e f u l , a n d w h e n c o m b in e d w it h r u l e s a n d a c t io n s , y o u c a n a u t o m a t e s im p l e b u s in e s s p r o c e s s e s . B u t b a s ic w o r k f l o w s a r e l im it e d w it h r e g a r d t o t h e c o m p l e x it y o f t h e b u s in e s s p r o c e s s e s t h e y c a n h a n d l e . A d v a nc e d w o r k fl o w s A d v a n c e d w o r k f l o w s a r e u s e f u l w h e n y o u n e e d m u c h m o r e c o n t r o l o v e r t h e b u s in e s s p r o c e s s . T y p ic a l r e q u ir e m e n t s t h a t r e q u ir e t h e u s e o f t h e a d v a n c e d w o r k f l o w e n g in e a r e t h in g s l ik e : A s s ig n m e n t o f t a s k s t o s p e c if ic u s e r s o r g r o u p s P a r a l l e l p a t h s t h r o u g h t h e b u s in e s s p r o c e s s D e c is io n s b a s e d o n c o n t e n t m e t a d a t a o r o t h e r c r it e r ia T h e a b il it y t o h a n d l e e x c e p t io n s T im e r s A l l o f t h e s e ( a n d m o r e ) a r e f e a t u r e s o f t h e e m b e d d e d A c t iv it i w o r k f l o w e n g in e w h ic h is w h a t is u s e d t o im p l e m e n t a d v a n c e d w o r k f l o w s in A l f r e s c o . F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

13. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 13 / 38 Y o u s h o u l d s e e e n t r ie s f o r h e l l o W o r l d a n d h e l l o W o r l d F o r k . N o t e t h a t t h e I D f o r h e l l o W o r l d is " a c t iv it i $ h e l l o W o r l d : 1 : 1 0 4 " a n d t h e I D f o r h e l l o W o r l d F o r k is " a c t iv it i$ h e l l o W o r l d F o r k : 1 : 1 0 8 " . Y o u r I D s m a y b e d if f e r e n t . 2 . T y p e " u s e d e f in it io n a c t iv it i$ h e l l o W o r l d : 1 : 1 0 4 " a n d c l ic k E x e c u t e . S u b s e q u e n t c o m m a n d s h a v in g t o d o w it h a w o r k f l o w d e f in it io n w il l n o w u s e t h a t o n e b y d e f a u l t . 3 . S t a r t a n in s t a n c e o f t h e h e l l o W o r l d w o r k f l o w b y t y p in g " s t a r t " a n d c l ic k in g E x e c u t e . Y o u s h o u l d s e e s o m e t h in g l ik e t h is : W o r k fl o w c o n s o l e : S t a r t w o r k fl o w A n d in t h e s e r v e r l o g , t h e l o g g e r o u t p u t a p p e a r s : H e l l o W o r l d l o g o u t p u t N o w f o l l o w t h e s a m e s t e p s t o s t a r t a n in s t a n c e o f t h e helloWorldFork p r o c e s s . Y o u s h o u l d s e e l o g m e s s a g e s f r o m b o t h t a s k s . H e l l o W o r l d l o g o u t p u t A f t e r r u n n in g h e l l o W o r l d F o r k g o b a c k t o t h e w o r k f l o w c o n s o l e a n d t y p e " s h o w w o r k f l o w s a l l " a n d c l ic k E x e c u t e . T h a t c o m m a n d s h o w s t h e r u n n in g w o r k f l o w in s t a n c e s . Y o u ' l l n o t ic e t h a t t h e h e l l o W o r l d F o r k w o r k f l o w is s t il l r u n n in g . T h e e a s ie s t w a y t o g e t r id o f it is t o u s e t h e " d e l e t e w o r k f l o w [ w o r k f l o w I D ] " c o m m a n d ( y o u ' l l n e e d t h e w o r k f l o w ' s I D f r o m t h e " s h o w w o r k f l o w s a l l " c o m m a n d y o u j u s t c o m p l e t e d ) . Y o u ' v e s e e n h o w t o s t a r t w o r k f l o w s a n d h o w t o l is t a n d d e l e t e r u n n in g w o r k f l o w s u s in g t h e w o r k f l o w c o n s o l e . T h e t a b l e b e l o w s h o w s s o m e o t h e r c o m m o n c o m m a n d s a n d w h a t t h e y d o . P a r t ia l l is t o f w o r k f l o w c o n s o l e c o m m a n d s C o m m a n d W h a t i t d o e s s h o w w o r k f l o w s a l l S h o w s a l l r u n n in g w o r k f l o w s . u s e w o r k f l o w < w o r k f l o w id > w h e r e < w o r k f l o w id > is s o m e t h in g l ik e a c t iv it i$ 6 3 0 0 M a k e s a l l s u b s e q u e n t c o m m a n d s h a p p e n in t h e c o n t e x t o f t h e s p e c if ie d w o r k f l o w . s h o w t r a n s it io n s S h o w s a l l l e a v in g t r a n s it io n s . s ig n a l < p a t h id > < t r a n s it io n > w h e r e < p a t h id > is s o m e t h in g l ik e a c t iv it i$ 6 3 3 4 a n d t r a n s it io n is t h e n a m e o f t h e l e a v in g t r a n s it io n y o u w a n t t o t a k e . L e a v e o f f t h e t r a n s it io n t o t a k e t h e d e f a u l t . S ig n a l s t h e t o k e n . G o o d w h e n y o u r w o r k f l o w is s t u c k o n a n o d e o r w h e n y o u w a n t t o t a k e a t r a n s it io n w it h o u t f o o l in g w it h t h e t a s k m a n a g e m e n t U I . F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

3. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 3 / 38 1 . T h e y a r e e x a m p l e s o f h u m a n - t o - h u m a n a n d , in s o m e c a s e s , h u m a n - t o - m a c h in e in t e r a c t io n 2 . T h e y a r e c o n t e n t - o r d o c u m e n t - c e n t r ic . T h e s e a r e t w o v e r y im p o r t a n t c h a r a c t e r is t ic s t h a t h e l p c l a r if y t h e k in d o f w o r k f l o w I a m t a l k in g a b o u t . T h e r e a r e s t a n d a l o n e w o r k f l o w e n g in e s ( i n f a c t , A c t iv it i is o n e o f t h e m ) t h a t c a n b e u s e d t o m o d e l a n d e x e c u t e a l l s o r t s o f " r e p e a t a b l e p a t t e r n s o f a c t iv it y " , w it h o r w it h o u t c o n t e n t , b u t in t h e E C M s p a c e , t h e p a t t e r n s f o c u s e d o n m o s t o f t e n a r e t h o s e t h a t in v o l v e h u m a n s w o r k in g w it h c o n t e n t . O f c o u r s e d o c u m e n t - c e n t r ic w o r k f l o w s m a y in c l u d e f u l l y a u t o m a t e d s t e p s a n d m a c h in e - t o - m a c h in e in t e r a c t io n s — t h e p o in t is t h a t d o c u m e n t - c e n t r ic w o r k f l o w s in w h ic h h u m a n s r e v ie w , a p p r o v e , o r c o l l a b o r a t e in s o m e w a y a r e in t h e s c o p e o f t h e d is c u s s io n w h il e p r o c e s s e s w h ic h r u n l ig h t s - o u t s y s t e m - t o - s y s t e m o r c h e s t r a t io n o r in t e g r a t io n a r e n o t . O p t i o n s f o r i m p l e m e n t i n g w o r k fl o w i n y o u r a p p s S o m e o f y o u a r e s a y in g , " Y o u ' r e r ig h t . W o r k f l o w s a r e e v e r y w h e r e . I c o u l d r e a l l y s t r e a m l in e m y o r g a n iz a t io n b y m o v in g p r o c e s s e s c u r r e n t l y im p l e m e n t e d w it h e m a il , p h o n e c a l l s , a n d c u b ic a l d r iv e - b y s in t o a m o r e f o r m a l iz e d w o r k f l o w . W h a t a r e m y o p t io n s ? " L e t ' s t a l k a b o u t t h r e e : R o l l y o u r o w n , S t a n d a l o n e w o r k f l o w e n g in e s , a n d E m b e d d e d w o r k f l o w e n g in e s . Ro l l y o ur o w n P e o p l e a r e o f t e n t e m p t e d t o m e e t t h e ir w o r k f l o w r e q u ir e m e n t s w it h c u s t o m c o d e . V e r y b a s ic s y s t e m s m ig h t b e a b l e t o g e t b y w it h a s in g l e f l a g o n a r e c o r d o r a n o b j e c t t h a t d e c l a r e s t h e s t a t u s o f t h e c o n t e n t l ik e " D r a f t " o r " I n R e v ie w " o r " A p p r o v e d " . B u t f l a g s o n l y c a p t u r e t h e " s t a t e " o f a p ie c e o f c o n t e n t . I f y o u w a n t t o a u t o m a t e h ow c o n t e n t m o v e s f r o m s t a t e t o s t a t e , t h e c o d in g a n d m a in t e n a n c e b e c o m e s m o r e c o m p l e x . S u r e , y o u c a n w r it e c o d e a s p a r t o f y o u r a p p l ic a t io n t h a t k n o w s t h a t o n c e D r a f t d o c u m e n t s a r e s u b m it t e d f o r r e v ie w , t h e y n e e d t o g o t o P u r c h a s in g f ir s t a n d t h e n t o F in a n c e , if a n d o n l y if t h e r e q u e s t e d c a s h o u t l a y is m o r e t h a n $ 1 0 m b u t d o y o u r e a l l y w a n t t o ? P e o p l e in t e n t o n r o l l in g t h e ir o w n w o r k f l o w o f t e n r e a l iz e t h e m a in t e n a n c e p r o b l e m t h is c r e a t e s , s o t h e y c r e a t e a n a b s t r a c t io n u s e d t o d e s c r ib e t h e f l o w f r o m s t a t e - t o - s t a t e t h a t k e e p s t h e m f r o m e m b e d d in g t h a t l o g ic in c o m p il e d c o d e . O n c e t h e y ' v e d o n e t h a t , t h o u g h , t h e y ' v e e s s e n t ia l l y c r e a t e d t h e ir o w n p r o p r ie t a r y w o r k f l o w e n g in e t h a t n o o n e e l s e in t h e w o r l d k n o w s h o w t o r u n o r m a in t a in . A n d w it h a l l o f t h e o p e n s o u r c e w o r k f l o w e n g in e s a v a il a b l e , w h y w o u l d y o u w a n t t o d o t h a t ? S o t h e " r o l l y o u r o w n " o p t io n is r e a l l y n o t r e c o m m e n d e d f o r a n y b u t t h e m o s t b a s ic w o r k f l o w r e q u ir e m e n t s . S t a nd a l o ne e ng i ne s T h e r e a r e a n u m b e r o f s t a n d a l o n e w o r k f l o w e n g in e s — s o m e t im e s m o r e b r o a d l y r e f e r r e d t o a s B P M ( B u s in e s s P r o c e s s M a n a g e m e n t ) — b o t h o p e n s o u r c e a n d p r o p r ie t a r y . T h e s e a r e o f t e n e x t r e m e l y r o b u s t a n d s c a l a b l e s o l u t io n s t h a t c a n b e u s e d t o m o d e l , s im u l a t e , a n d e x e c u t e a n y p r o c e s s y o u c a n t h in k o f f r o m h ig h - v o l u m e l o a n p r o c e s s in g t o c a l l c e n t e r q u e u e m a n a g e m e n t . O f t e n , t h e s e w o r k f l o w e n g in e s a r e im p l e m e n t e d in c o n j u n c t io n w it h a r u l e s e n g in e w h ic h l e t s b u s in e s s u s e r s h a v e c o n t r o l o v e r c o m p l ic a t e d if - t h e n - e l s e d e c is io n t r e e s . S t a n d a l o n e e n g in e s a r e m o s t a p p r o p r ia t e f o r e x t r e m e l y h ig h v o l u m e o r e x c e e d in g l y c o m p l e x s o l u t io n s in v o l v in g m u l t ip l e s y s t e m s . A n o t h e r g o o d u s e f o r s t a n d a l o n e e n g in e s is w h e n y o u a r e d e v e l o p in g a c u s t o m a p p l ic a t io n t h a t h a s w o r k f l o w r e q u ir e m e n t s . S t a n d a l o n e e n g in e s c a n u s u a l l y t a l k t o a n y d a t a b a s e o r c o n t e n t m a n a g e m e n t r e p o s it o r y y o u m ig h t h a v e im p l e m e n t e d , b u t t h e y w o n ' t b e a s t ig h t l y in t e g r a t e d in t o t h e c o n t e n t m a n a g e m e n t s y s t e m ' s u s e r in t e r f a c e a s t h e w o r k f l o w e n g in e b u il t - in t o t h e C M S . F o r t h is r e a s o n , f o r c o n t e n t - c e n t r ic s o l u t io n s t h a t o p e r a t e m o s t l y w it h in t h e s c o p e o f t h e C M S , it is u s u a l l y l e s s c o m p l ic a t e d ( a n d l e s s c o s t l y ) t o u s e t h e w o r k f l o w e n g in e e m b e d d e d w it h in t h e C M S , p r o v id e d it h a s e n o u g h f u n c t io n a l it y t o m e e t t h e b u s in e s s ' w o r k f l o w r e q u ir e m e n t s . E m b e d d e d w o r k fl o w e ng i ne s F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

9. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 9 / 38 O n c e t h a t is d o n e , f o l l o w t h e s e s t e p s : 1 . R ig h t - c l ic k t h e w o r k f l o w s f o l d e r a n d c h o o s e N e w , O t h e r , A c t iv it i D ia g r a m . S p e c if y " h e l l o W o r l d . b p m n " f o r t h e p r o c e s s n a m e a n d c l ic k F in is h . 2 . D r a g - a n d - d r o p a s t a r t e v e n t , a u s e r t a s k a n d a n e n d e v e n t f r o m t h e p a l e t t e o n t o y o u r b l a n k c a n v a s . 3 . C o n n e c t t h e s t a r t e v e n t t o t h e u s e r t a s k a n d t h e u s e r t a s k t o t h e e n d e v e n t u s in g s e q u e n c e f l o w s f r o m t h e p a l e t t e . W h e n y o u a r e d o n e , t h e d ia g r a m s h o u l d l o o k l ik e t h is : H e l l o W o r l d B P M N D i a g r a m 4 . I f it is n ' t o p e n a l r e a d y , o p e n t h e " P r o p e r t ie s " v ie w b y g o in g t o W in d o w , S h o w V ie w , O t h e r , G e n e r a l , P r o p e r t ie s . 5 . M a k e s u r e " S e l e c t " is c l ic k e d in t h e p a l e t t e , t h e n s in g l e - c l ic k t h e " U s e r T a s k " t a s k . 6 . S p e c if y " $ { in it ia t o r . p r o p e r t ie s . u s e r N a m e } " a s t h e a s s ig n e e , a s s h o w n b e l o w : H e l l o W o r l d u s e r t a s k p r o p e r t i e s 6 . C l ic k s o m e w h e r e o n t h e c a n v a s . T h is s h o u l d d is p l a y t h e " P r o c e s s " t a b in t h e P r o p e r t ie s v ie w e r . S p e c if y " h e l l o W o r l d " a s t h e I D a n d " H e l l o W o r l d " a s t h e N a m e . H e l l o W o r l d u s e r t a s k p r o p e r t i e s 7 . S a v e a n d c l o s e t h e d ia g r a m . L e t ' s p u t a l it t l e l o g g e r s t a t e m e n t in t h e p r o c e s s t o s e e h o w t o a d d c o d e t o a p r o c e s s . A c t iv it i s u p p o r t s m u l t ip l e s c r ip t in g l a n g u a g e s , b u t in A l f r e s c o ' s e m b e d d e d A c t iv it i, J a v a S c r ip t is t h e m o s t p r a c t ic a l b e c a u s e it g iv e s y o u a c c e s s t o t h e f u l l J a v a S c r ip t A P I . T o a d d c o d e t o t h e p r o c e s s , r e - o p e n t h e " h e l l o W o r l d . b p m n " f il e in t h e X M L e d it o r in s t e a d o f t h e d ia g r a m e d it o r a n d l o o k f o r t h e s e q u e n c e f l o w t h a t c o n n e c t s t h e s t a r t e v e n t t o t h e u s e r t a s k . I t s h o u l d l o o k s o m e t h in g l ik e t h is : <sequenceFlow id="flow1" sourceRef="startevent1" targetRef="usertask1"></sequenceFlow> N o t e t h a t y o u r id a t t r ib u t e v a l u e m a y b e d if f e r e n t t h a n m in e d e p e n d in g o n w h a t o r d e r y o u c r e a t e d t h e s e q u e n c e f l o w . A c t iv it i h a s a l l k in d s o f h o o k p o in t s f o r c u s t o m c o d e . T o l o g a m e s s a g e w h e n t h is s e q u e n c e f l o w s t a r t s , a d d a n e x e c u t io n l is t e n e r o n t h e f l o w , l ik e t h is : <sequenceFlow id="flow1" sourceRef="startevent1" targetRef="usertask1"> <extensionElements> F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

1. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 1 / 38 C r e a t i n g C u s t o m A d v a n c e d W o r k fl o w s i n A l f r e s c o J e ff P o t t s , M e t a v e r s a n t G r o u p A p r i l , 2018 I n t r o d u c t io n W h a t is a w o r k f l o w ? O p t io n s f o r im p l e m e n t in g w o r k f l o w in y o u r a p p s R o l l y o u r o w n S t a n d a l o n e e n g in e s E m b e d d e d w o r k f l o w e n g in e s O u t - o f - t h e - b o x w o r k f l o w o p t io n s in A l f r e s c o B a s ic w o r k f l o w s A d v a n c e d w o r k f l o w s A c t iv it i C o n c e p t s W h a t is A c t iv it i? W h y t w o a d v a n c e d w o r k f l o w e n g in e s ? B P M N 2 . 0 P r o c e s s d e f in it io n s S e t u p T o o l s P r o j e c t O r g a n iz a t io n H e l l o W o r l d E x a m p l e s T h e h e l l o W o r l d p r o c e s s T h e h e l l o W o r l d F o r k p r o c e s s D e p l o y in g p r o c e s s e s D e p l o y in g t h e w o r k f l o w s w it h S p r in g U s in g t h e w o r k f l o w c o n s o l e C o n f ig u r in g a w o r k f l o w f o r A l f r e s c o S h a r e S t e p 1 : D e f in e t h e h e l l o W o r l d U I p r o c e s s T a s k s T a s k A s s ig n m e n t A d d l o g ic t o t h e p r o c e s s d e f in it i o n S t e p 2 : D e f in e a w o r k f l o w - s p e c if ic c o n t e n t m o d e l C r e a t e t h e w o r k f l o w c o n t e n t m o d e l X M L S t e p 3 : C o n f ig u r e A l f r e s c o S h a r e E d it s h a r e - c o n f ig - c u s t o m . x m l E x t e r n a l iz e t h e s t r in g s U p d a t e t h e S p r in g c o n f ig u r a t io n D e p l o y & T e s t I m p l e m e n t a t io n s u m m a r y S o m e C o W h it e p a p e r s u b m is s io n e x a m p l e B u s in e s s r e q u ir e m e n t s H ig h - l e v e l s t e p s S t e p 1 : I m p l e m e n t t h e b a s ic f l o w a n d w o r k f l o w u s e r in t e r f a c e D ia g r a m t h e p r o c e s s C o n f ig u r e u s e r t a s k s w it h a s s ig n m e n t s A d d d e c is io n l o g ic W o r k f l o w c o n t e n t m o d e l in c l u d in g A l f r e s c o S h a r e c o n f ig u r a t io n D e p l o y a n d t e s t F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

2. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 2 / 38 S t e p 2 : I m p l e m e n t w e b s c r ip t s a n d a c t io n s C a l l t h e s e t - w e b - a c t io n o n a p p r o v e d d o c u m e n t s I m p l e m e n t t h e e x t e r n a l t h ir d - p a r t y r e v ie w D e p l o y a n d t e s t S t e p 3 : A d d a t im e r t o t h e t h ir d - p a r t y t a s k D e p l o y a n d t e s t C o n c l u s io n W h e r e t o f in d m o r e in f o r m a t io n I n t r o d u c t i o n T h is t u t o r ia l is a b o u t t h e a d v a n c e d w o r k f l o w f u n c t io n a l it y a v a il a b l e in A l f r e s c o t h r o u g h it s e m b e d d e d A c t iv it i w o r k f l o w e n g in e . F ir s t , b e c a u s e " w o r k f l o w " c a n m e a n d if f e r e n t t h in g s t o d if f e r e n t p e o p l e , I ' l l t a l k a b o u t m y d e f in it io n o f t h e t e r m . T h e n , I ' l l in t r o d u c e s o m e A c t iv it i c o n c e p t s t h a t w il l h e l p y o u u n d e r s t a n d h o w p r o c e s s e s a r e d e f in e d a n d h o w t h e w o r k f l o w e n g in e a c t u a l l y w o r k s . O n c e t h a t f o u n d a t io n is in p l a c e , I ' l l w a l k t h r o u g h s o m e e x a m p l e s t h a t f e a t u r e m a n y o f t h e d if f e r e n t c o n c e p t s . T h is t u t o r ia l b u il d s u p o n t h e " S o m e C o " e x a m p l e s c o v e r e d in e a r l ie r t u t o r ia l s . I n it , I ' l l im p l e m e n t a b u s in e s s p r o c e s s t h a t h e l p s S o m e C o r o u t e w h it e p a p e r s f o r r e v ie w a n d a p p r o v a l b y in t e r n a l a s w e l l a s e x t e r n a l p a r t ie s . W h a t i s a w o r k fl o w ? W h e n A l f r e s c o r e l e a s e d v e r s io n 1 . 4 o f t h e p r o d u c t , t h e y m a d e a h u g e l e a p f o r w a r d in e n t e r p r is e r e a d in e s s . T h a t w a s t h e r e l e a s e w h e n A l f r e s c o e m b e d d e d t h e J B o s s j B P M e n g in e in t o t h e p r o d u c t w h ic h m e a n t t h a t e n t e r p r is e s c o u l d r o u t e A l f r e s c o r e p o s it o r y c o n t e n t t h r o u g h c o m p l e x b u s in e s s p r o c e s s e s . A c o n t e n t r e p o s it o r y w it h o u t t h e a b il it y t o f a c il it a t e b u s in e s s p r o c e s s e s t h a t p r o d u c e , c o n s u m e , o r t r a n s f o r m t h e c o n t e n t w it h in it is l it t l e m o r e t h a n a g l o r if ie d f il e s e r v e r , s o t h is w a s a w e l c o m e a d d it io n . B u t b e f o r e I g e e k o u t o n t h e w o n d e r s o f g r a p h b a s e d e x e c u t io n l a n g u a g e s l e t ' s a g r e e o n w h a t t h e t e r m w or k f l ow m e a n s . G e n e r ic a l l y , a w o r k f l o w is " a r e l ia b l y r e p e a t a b l e p a t t e r n o f a c t iv it y e n a b l e d b y a s y s t e m a t ic o r g a n iz a t io n o f r e s o u r c e s . . . t h a t c a n b e d o c u m e n t e d a n d l e a r n e d " ( s o u r c e ) . T h e t e r m h a s b e e n a r o u n d s in c e p e o p l e s t a r t e d s t u d y in g t h e n a t u r e o f w o r k in t h e e a r l y 2 0 c e n t u r y in a n e f f o r t t o s t r e a m l i n e m a n u f a c t u r in g p r o c e s s e s . I n f a c t , in t h e w o r l d o f E C M , it is s o m e t im e s h e l p f u l t o t h in k o f a n a s s e m b l y l in e o r m a n u f a c t u r in g p r o c e s s w h e n t h in k in g a b o u t h o w c o n t e n t f l o w s t h r o u g h a n o r g a n iz a t io n . C o n t e n t is b o r n o f r a w m a t e r ia l ( d a t a ) , s h a p e d a n d m o l d e d b y o n e o r m o r e p e o p l e ( c o l l a b o r a t io n ) o r m a c h in e s ( s y s t e m s ) , r e v ie w e d f o r q u a l it y , a n d d e l iv e r e d t o c o n s u m e r s . C o n t e n t m a y g o t h r o u g h a s in g l e p r o c e s s o r m a n y s u b - p r o c e s s e s . C o n t e n t m a y t a k e d if f e r e n t r o u t e s t h r o u g h a p r o c e s s b a s e d o n c e r t a in c h a r a c t e r is t ic s o f t h a t c o n t e n t . T h e o u t p u t o f a n o r g a n iz a t io n o r d e p a r t m e n t o f k n o w l e d g e w o r k e r s is e s s e n t ia l l y t h e c o n t e n t t h a t c o m e s r o l l in g o f f t h e a s s e m b l y l in e ( t h e c o l l e c t io n o f w o r k f l o w s t h a t d e f in e t h a t o r g a n iz a t io n ' s b u s in e s s p r o c e s s e s ) . A l t h o u g h n o t a l w a y s f o r m a l iz e d o r a u t o m a t e d , a l m o s t e v e r y o n e in m o d e r n s o c ie t y h a s b e e n in v o l v e d in a w o r k f l o w in s o m e w a y : W h e n y o u s u b m it a n in s u r a n c e c l a im , y o u a r e in it ia t in g a w o r k f l o w . I f y o u w it n e s s d r u n k a n d d is o r d e r l y c o n d u c t o n a n a ir l in e f l ig h t a n d a r e a s k e d t o p r o v id e a s t a t e m e n t t o t h e a ir l in e , y o u a r e p a r t ic ip a t in g in a w o r k f l o w . ( S e r io u s l y , it h a p p e n s m o r e o f t e n t h a n y o u ' d t h in k ) . W h e n y o u c h e c k o n t h e s t a t u s o f y o u r l o a n a p p l ic a t io n , y o u a r e a s k in g f o r m e t a d a t a a b o u t a r u n n in g w o r k f l o w . W h e n s o m e o n e b r in g s y o u a c a p it a l r e q u e s t t h a t r e q u ir e s y o u r a p p r o v a l b e c a u s e it is o v e r a c e r t a in d o l l a r a m o u n t , a c h a r a c t e r is t ic o f t h a t r e q u e s t ( t h e d o l l a r a m o u n t ) h a s t r ig g e r e d a d e c is io n w it h in t h e w o r k f l o w t h a t r o u t e s t h e c a p it a l r e q u e s t t o y o u . W h e n y o u g iv e t h e f in a l a p p r o v a l f o r a p ie c e o f w e b c o n t e n t t o b e p u b l is h e d , it is l ik e l y y o u a r e c o m p l e t in g a w o r k f l o w . A s v a r ie d a s t h e s e e x a m p l e s a r e , a l l o f t h e m h a v e a c o u p l e o f t h in g s in c o m m o n t h a t m a k e t h e m r e l e v a n t t o E C M : th F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

37. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 37 / 38 W h e n y o u t e s t u s in g t h e t h ir d - p a r t y r e v ie w e r e m a il y o u s h o u l d g e t a n e m a il t h a t l o o k s l ik e t h is : T h i r d P a r t y R e v i e w e r n o t i fi c a t i o n e m a i l C l ic k in g o n a l in k c a u s e s t h e w o r k f l o w t o p r o c e e d a l o n g t h e s p e c if ie d p a t h . W a r n i n g : T h e T h i r d P a r t y e x a m p l e i s n o t p r o d u c t i o n - r e a d y I in c l u d e d t h e t h ir d - p a r t y e x a m p l e t o s h o w o n e t y p e o f w a it - s t a t e / a s y n c h r o n o u s b e h a v io r in a p r o c e s s . I t ' s g o t a l o n g w a y t o g o b e f o r e it c a n b e u s e d in p r o d u c t io n . A s h o r t l is t l is t o f o b v io u s is s u e s in c l u d e s : T h e e m a il r e c ip ie n t d o e s n ' t g e t a c o p y o f t h e d o c u m e n t s b e in g r e v ie w e d . O n e w a y t o a d d r e s s t h is w o u l d b e t o h a v e t h e n o t if ic a t io n a c t io n s e n d a z ip o f t h e d o c u m e n t s in t h e w o r k f l o w p a c k a g e . A n o t h e r w a y w o u l d b e t o w r it e a d d it io n a l w e b s c r ip t s o r s e n d t h e m a d o w n l o a d l in k . I s im p l y d id n ' t h a v e t im e t o im p l e m e n t t h is a n d f ig u r e d it w a s a b it o f f - t o p ic a n y w a y . I t ' d b e r e a l l y e a s y f o r a n u n a u t h o r iz e d p e r s o n t o s ig n a l a n y n o d e in t h e s y s t e m b e c a u s e t h e c o n t r o l l e r c l a s s d o e s n ' t d o a n y v a l id a t io n w h a t s o e v e r a n d t h e t a s k I D ' s a r e t r iv ia l t o g u e s s . I n r e a l l if e , y o u ' d w a n t t o c h e c k t h a t ( 1 ) t h e p e r s o n m a k in g t h e r e q u e s t is t h e p e r s o n a s s ig n e d t o t h e t a s k , ( 2 ) t h a t t h e t a s k is s t il l a c t iv e , a n d ( 3 ) p o s s ib l y u s e a n a d d it io n a l s e c u r it y m e c h a n is m l ik e a s h a r e d s e c r e t o f s o m e k in d . T h e e m a il b o d y s h o u l d p r o b a b l y c o m e f r o m a F r e e m a r k e r t e m p l a t e . T h a t w a y y o u c o u l d r e u s e t h e n o t if ic a t io n c l a s s in a n y n u m b e r o f p r o c e s s e s a n d it s im p l if ie s e m a il b o d y m a in t e n a n c e . S o , l o n g s t o r y s h o r t , f e e l f r e e t o u s e t h is id e a , b u t r e a l iz e t h a t I ' v e c u t c o r n e r s f o r b r e v it y ' s s a k e . S t e p 3 : A d d a t i m e r t o t h e t h i r d - p a r t y t a s k W h a t if y o u s e n t a n e m a il t o t h e t h ir d p a r t y a n d t h e y n e v e r t o o k a c t io n ? O n e w a y t o h a n d l e t h a t p r o b l e m is w it h a t im e r . O n e w a y t o d o t h is is t o a d d a b o u n d a r y t im e r t o t h e T h ir d P a r t y R e v ie w t a s k . W h e n t h e t im e r e x p ir e s , t h e t im e r c a n c a n c e l t h e T h ir d P a r t y R e v i e w t a s k a n d t h e n r o u t e t o t h e A p p r o v e d t a s k . H e r e ' s h o w t o d o it : 1 . E d it t h e p u b l is h W h it e p a p e r . b p m n p r o c e s s d e f in it io n f il e . 2 . F in d t h e T h ir d - P a r t y R e v ie w t a s k . I n m y d ia g r a m it is " u s e r t a s k 2 " . F in d t h e " A p p r o v e d N o t if ic a t io n " t a s k . I n m y d ia g r a m it is " u s e r t a s k 5 " . W it h t h o s e r e f e r e n c e s u p d a t e d t o r e f l e c t t h e v a l u e s in y o u r d ia g r a m , a d d t h e f o l l o w in g : <boundaryEvent id="boundarytimer1" cancelActivity="true" attachedToRef="usertask2"> <timerEventDefinition> <timeDuration>PT5M</timeDuration> </timerEventDefinition> </boundaryEvent> <sequenceFlow id="toExpiredApprove" name="" sourceRef="boundarytimer1" targetRef="usertask5"></sequenceFlow> T h is s e t s t h e t im e r f o r 5 m in u t e s — t h a t ' s w h a t t h e " P T 5 M " e x p r e s s io n m e a n s - - b u t y o u c o u l d o b v io u s l y s e t it f o r a s l o n g o r a s s h o r t a s y o u w is h . T h a t e x p r e s s io n is p a r t o f t h e I S O 8 6 0 1 s t a n d a r d f o r d u r a t io n s . F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

5. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 5 / 38 A l t h o u g h I h a v e n ' t y e t c o v e r e d t h e d e t a il e d c a p a b il it ie s o f A l f r e s c o a d v a n c e d w o r k f l o w s , I t h o u g h t it w o u l d b e a g o o d id e a t o c o m p a r e b a s ic a n d a d v a n c e d w o r k f l o w s a t a h ig h l e v e l n o w s o I c a n l e a v e t h e t o p ic o f b a s ic w o r k f l o w s b e h in d a n d s p e n d t h e r e s t o f t h e t u t o r ia l o n a d v a n c e d w o r k f l o w s : D if f e r e n c e b e t w e e n b a s ic a n d a d v a n c e d w o r k f l o w s A l f r e s c o b a s i c w o r k fl o w s . . . A l f r e s c o a d v a n c e d w o r k fl o w s . . . A r e c o n f ig u r a b l e b y n o n - t e c h n ic a l e n d - u s e r s v ia A l f r e s c o S h a r e A r e d e f in e d b y b u s in e s s a n a l y s t s a n d d e v e l o p e r s u s in g a g r a p h ic a l t o o l o r b y w r it in g X M L L e v e r a g e r u l e s , f o l d e r s , a n d a c t io n s L e v e r a g e t h e p o w e r o f t h e e m b e d d e d A c t iv it i w o r k f l o w e n g in e C a n o n l y h a n d l e p r o c e s s e s w it h s in g l e - s t e p , f o r w a r d a n d / o r b a c k w a r d , s e r ia l f l o w s C a n m o d e l a n y b u s in e s s p r o c e s s in c l u d in g d e c is io n s , s p l it s , j o in s , p a r a l l e l f l o w s , s u b - p r o c e s s e s , w a it s t a t e s , a n d t im e r s D o n o t s u p p o r t d e c is io n s , s p l it s , j o in s , o r p a r a l l e l f l o w s C a n in c l u d e b u s in e s s l o g ic w r it t e n e it h e r in J a v a S c r ip t o r J a v a , e it h e r o f w h ic h c a n a c c e s s t h e A l f r e s c o A P I D o n o t m a in t a in s t a t e o r m e t a d a t a a b o u t t h e p r o c e s s it s e l f M a in t a in s t a t e a n d p r o c e s s v a r i a b l e s ( m e t a d a t a ) a b o u t t h e p r o c e s s it s e l f D o n o t s u p p o r t t h e c o n c e p t o f t a s k a s s ig n m e n t S u p p o r t a s s ig n in g t a s k s t o in d iv id u a l s , g r o u p s , a n d p o o l s o f u s e r s N o w t h a t y o u u n d e r s t a n d t h e d e f in it io n o f w o r k f l o w in t h e c o n t e x t o f E C M , s o m e o f t h e o p t io n s f o r im p l e m e n t in g w o r k f l o w r e q u ir e m e n t s , a n d t h e o p t io n s w it h in A l f r e s c o s p e c if ic a l l y , it ' s t im e t o s t a r t e x p l o r in g s o m e A c t iv it i c o n c e p t s . A c t i v i t i C o n c e p t s T h is s e c t io n in t r o d u c e s y o u t o s o m e A c t iv it i c o n c e p t s b e f o r e m o v in g o n t o t h e d e v e l o p e r s e t u p . W h a t i s A c t i v i t i ? A c t iv it i is a n o p e n s o u r c e , s t a n d a l o n e w o r k f l o w e n g in e . A l l it n e e d s is J a v a . I t c a n r u n in a s e r v l e t c o n t a in e r o r it c a n b e e m b e d d e d in a n y J a v a a p p l ic a t io n . T h e A c t iv it i e n g in e is r e s p o n s ib l e f o r m a n a g in g d e p l o y e d p r o c e s s e s , in s t a n t ia t in g a n d e x e c u t in g p r o c e s s e s , p e r s is t in g p r o c e s s s t a t e a n d m e t a d a t a t o a r e l a t io n a l d a t a b a s e , a n d t r a c k in g t a s k a s s ig n m e n t a n d t a s k l is t s . A c t iv it i is it s o w n in d e p e n d e n t o p e n s o u r c e p r o j e c t . I t j u s t h a p p e n s t h a t t h e f o u n d e r s o f t h e p r o j e c t a n d s e v e r a l o t h e r m e m b e r s o f t h e d e v e l o p m e n t t e a m a r e e m p l o y e d b y A l f r e s c o . A c t iv it i is b u il t t o b e e m b e d d e d in a n y a p p l ic a t io n t h a t h a s w o r k f l o w r e q u ir e m e n t s . W h a t ' s c o o l is t h a t t h e w o r k o f in t e g r a t in g it w it h A l f r e s c o h a s a l r e a d y b e e n d o n e f o r y o u . W h y t w o a d v a n c e d w o r k fl o w e n g i n e s ? I m e n t io n e d e a r l ie r t h a t A l f r e s c o s t a r t e d e m b e d d in g J B o s s j B P M in A l f r e s c o w it h r e l e a s e 1 . 4 . S t a r t in g w it h A l f r e s c o 4 . 0 , A l f r e s c o a d d e d A c t iv it i. A l f r e s c o a d d e d A c t iv it i b e c a u s e t h e y w a n t e d a n A p a c h e - l ic e n s e d w o r k f l o w e n g in e . J B o s s w a s u n w il l in g t o c h a n g e t h e j B P M l ic e n s e , s o A l f r e s c o h ir e d j B P M c r e a t o r , T o m B a e y e n s , a n d s o m e o f h is t e a m t o s t a r t a n e w o p e n s o u r c e p r o j e c t a im e d a t b u il d in g a n A p a c h e - l ic e n s e d , B P M N 2 . 0 c o m p l ia n t w o r k f l o w e n g in e . T h e r e s u l t is A c t iv it i. I n A l f r e s c o 5 . 1 , A l f r e s c o d r o p p e d j B P M f r o m t h e p r o d u c t a n d is m o v in g f o r w a r d w it h A c t iv it i. I f y o u a r e o n o l d e r v e r s io n s o f A l f r e s c o a n d y o u a r e s t il l u s in g j B P M , y o u s h o u l d m o v e t o A c t iv it i n o w . B P M N 2 . 0 F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

20. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 20 / 38 T h is f o r m t e l l s A l f r e s c o S h a r e t h a t w h e n s o m e o n e s t a r t s a p r o c e s s n a m e d " a c t iv it i$ h e l l o W o r l d U I " it s h o u l d s h o w t h e u s e r t h is f o r m . T h e f o r m d e f in it io n in c l u d e s t h e scwf:helloName p r o p e r t y d e f in e d in t h e c u s t o m t y p e . E x t e r na l i z e t he s t r i ng s A l f r e s c o S h a r e n e e d s t o k n o w w h ic h s t r in g s t o u s e t o d is p l a y t h in g s l ik e t h e w o r k f l o w t it l e a n d d e s c r ip t io n t h a t s h o w u p in t h e " S t a r t A d v a n c e d W o r k f l o w " d ia l o g , a n d t it l e s a n d d e s c r ip t io n s f o r in d iv id u a l t a s k s . T h e id e n t if ie r s f o r t h e s e s t r in g s f o l l o w a s p e c if i c f o r m a t . T h e r e a r e t w o s e p a r a t e p r o p e r t i e s b u n d l e s t o d e a l w it h . O n e is f o r t h e " r e p o " t ie r , s o it g o e s in t h e w o r k f l o w - t u t o r ia l - p l a t f o r m - j a r m o d u l e . T h e o t h e r is f o r t h e " s h a r e " t ie r , s o it g o e s in t h e w o r k f l o w - t u t o r ia l - s h a r e - j a r m o d u l e . P r o p e r t ie s f o r t h e r e p o t ie r g o in : T h e S D K h a s a l r e a d y c r e a t e d t h e " m e s s a g e s " f o l d e r a l o n g w it h a s a m p l e p r o p e r t ie s f il e , w h ic h y o u c a n d e l e t e . I n t h e m e s s a g e s f o l d e r , c r e a t e a n e w f il e c a l l e d " s c W o r k f l o w . p r o p e r t ie s " w it h t h e f o l l o w in g c o n t e n t : # Workflow related strings helloWorldUI.workflow.title=Hello World UI (Activiti) helloWorldUI.workflow.description=A simple hello world process using Activiti # Workflow Model related strings scwf_workflowmodel.type.scwf_submitHelloWorldTask.title=Start Hello World UI Workflow scwf_workflowmodel.type.scwf_submitHelloWorldTask.description=Submit a workflow that says hello in the log scwf_workflowmodel.property.scwf_helloName.title=Name scwf_workflowmodel.property.scwf_helloName.description=Say hello to this person I t e n d t o t h in k o f t h e s e p r o p e r t i e s a s b e l o n g in g t o t w o g r o u p s . O n e g r o u p is t h e s e t o f m o d e l - r e l a t e d p r o p e r t ie s . T h e s e p r o p e r t ie s e x t e r n a l iz e t h e s t r in g s in t h e w o r k f l o w c o n t e n t m o d e l . T h e o t h e r is t h e s e t o f p r o c e s s - r e l a t e d p r o p e r t ie s . T h e s e p r o p e r t ie s e x t e r n a l iz e t h e s t r in g s u s e r s s e e w h e n t h e y a r e w o r k in g w it h t h e p r o c e s s ( t h e w o r k f l o w t it l e , t h e w o r k f l o w h is t o r y , e t c . ) . P r o p e r t ie s f o r t h e s h a r e t ie r g o in : $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-share-jar/src/main/resources/alfresco/web-extension/messages T h e S D K h a s a l r e a d y c r e a t e d t h e " m e s s a g e s " f o l d e r a n d a s a m p l e p r o p e r t ie s f il e w h ic h y o u c a n d e l e t e . I n t h e m e s s a g e s f o l d e r , c r e a t e a n e w f il e c a l l e d " s c W o r k f l o w . p r o p e r t ie s " w it h t h e f o l l o w in g c o n t e n t : #scwf:helloName prop.scwf_helloName=Name #workflow properties workflow.scwf_helloWorldUI=Hello World UI B o t h o f t h e s e p r o p e r t ie s f il e s h a v e t o b e r e g is t e r e d t h r o u g h S p r in g . Y o u ' l l s e e t h a t n e x t . U p d a t e t he S p r i ng c o nfi g ur a t i o n I n t h is s e c t io n y o u ' v e m a d e s e v e r a l c h a n g e s t h a t r e q u ir e S p r in g c o n f ig u r a t io n u p d a t e s in e a c h o f t h e t w o p r o j e c t s : $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-platform-jar/src/main/resources/alfresco/module/workflow-tutorial-platform-jar/messag F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

17. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 17 / 38 T h e scwf_helloName v a r ia b l e m a p s t o a p r o p e r t y d e f in e d in t h e scwf:submitHelloWorldTask t y p e . Y o u ' l l d e f in e t h a t l a t e r . T h e r e v ie w t a s k l e t s t h e u s e r s e l e c t " a p p r o v e " o r " r e j e c t " . T h e e x e c u t io n o f t h e w o r k f l o w n e e d s t h e v a l u e o f t h a t s e l e c t io n . A d d t h e l o g ic n e e d e d t o m a k e t h a t h a p p e n : A n d , f in a l l y , j u s t t o s h o w t h a t a v a l u e c a n b e s e t in o n e t a s k a n d r e a d in a n o t h e r , l e t ' s l o g t h e v a l u e o f t h e a p p r o v e / r e j e c t s e l e c t io n f r o m w it h in t h e A l f r e s c o S c r ip t s e r v ic e t a s k : N o w t h e p r o c e s s is r e a d y t o g o . T h e n e x t s t e p is t o g e t t h e w o r k f l o w c o n t e n t m o d e l s q u a r e d a w a y . S t e p 2 : D e fi n e a w o r k fl o w - s p e c i fi c c o n t e n t m o d e l T h e w o r k f l o w - s p e c if ic c o n t e n t m o d e l d e f in e s t h e d a t a s t r u c t u r e f o r t h e p r o c e s s . W o r k f l o w m o d e l s u s e t h e s a m e f u n d a m e n t a l b u il d in g b l o c k s — t y p e s , p r o p e r t ie s , a s p e c t s , a n d a s s o c ia t io n s — a s " n o r m a l " A l f r e s c o c o n t e n t m o d e l d e f in it io n s . I n f a c t , if y o u a l r e a d y h a v e a c u s t o m m o d e l , y o u c a n d e f in e y o u r w o r k f l o w - s p e c if ic m o d e l in t h e s a m e c o n t e n t m o d e l X M L f il e , a l t h o u g h t o r e d u c e c o n f u s io n , I r e c o m m e n d y o u k e e p y o u r c o n t e n t t y p e s s e p a r a t e f r o m y o u r w o r k f l o w t y p e s b y u s in g a t l e a s t t w o d if f e r e n t m o d e l f il e s . W h a t is t h e p u r p o s e o f t h e w o r k f l o w - s p e c if ic m o d e l ? T h in k o f it l ik e a n y o t h e r c o n t e n t m o d e l . C u s t o m c o n t e n t m o d e l s a r e u s e d t o d e f in e t h e m e t a d a t a t h a t n e e d s t o b e c a p t u r e d a b o u t a p ie c e o f c o n t e n t . T h e m e t a d a t a ( p r o p e r t ie s ) a r e g r o u p e d in t o t y p e s a n d a s p e c t s . B y v ir t u e o f d e f in in g t h e s e p r o p e r t ie s a s p a r t o f t h e c o n t e n t m o d e l , A l f r e s c o t a k e s c a r e o f p e r s is t in g t h e d a t a t o t h e u n d e r l y in g d a t a b a s e . W o r k f l o w m o d e l s f u n c t io n in t h e s a m e w a y . S u p p o s e y o u h a v e a p r o c e s s in w h ic h t h r e e d if f e r e n t d e p a r t m e n t s a r e in v o l v e d in a n a p p r o v a l p r o c e s s . M a y b e y o u ' d l ik e t h e w o r k f l o w in it ia t o r t o b e a b l e t o d e f in e w h ic h o f t h o s e d e p a r t m e n t s a r e r e q u ir e d a p p r o v e r s a n d w h ic h a r e o p t io n a l o r " F Y I " r e v ie w e r s . A w o r k f l o w m o d e l d e f in e s h o w t h a t in f o r m a t io n is g o in g t o b e s t o r e d . A s in o t h e r c o n t e n t m o d e l s , y o u d o n ' t h a v e t o s t a r t f r o m s c r a t c h . A l f r e s c o s h ip s o u t - o f - t h e - b o x w it h s o m e w o r k f l o w - s p e c if ic t y p e s a l r e a d y d e f in e d . T h e r e a r e t w o m o d e l d e f in it io n f il e s r e l a t e d t o t h is . O n e is c a l l e d c a l l e d b p m M o d e l . x m l . I t r e s id e s in y o u r A l f r e s c o w e b a p p l ic a t io n r o o t u n d e r W E B - I N F / c l a s s e s / a l f r e s c o / m o d e l . T h e o t h e r is c a l l e d w o r k f l o w M o d e l . x m l a n d it r e s id e s u n d e r W E B - I N F / c l a s s e s / a l f r e s c o / w o r k f l o w . T h e b p m M o d e l f il e c o n t a in s t h e l o w e s t - l e v e l w o r k f l o w c l a s s e s s u c h a s t h e b a s e d e f in it io n f o r a l l t a s k s a n d t h e d e f a u l t s t a r t t a s k . I t a l s o c o n t a in s im p o r t a n t a s p e c t s s u c h a s a s e t o f " a s s ig n e e " a s p e c t s t h a t d e f in e a s s o c ia t io n s b e t w e e n t a s k s a n d u s e r s o r g r o u p s . <userTask id="alfrescoUsertask1" name="Alfresco User Task" activiti:assignee="${initiator.properties.userName}" activi <extensionElements> <activiti:taskListener event="complete" class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskList <activiti:field name="script"> <activiti:string>execution.setVariable('wf_reviewOutcome', task.getVariable('wf_reviewOutcome'));</act </activiti:field> </activiti:taskListener> </extensionElements> </userTask> <serviceTask id="alfrescoScripttask1" name="Alfresco Script Task" activiti:class="org.alfresco.repo.workflow.activiti. <extensionElements> <activiti:field name="script"> <activiti:string>logger.log("The outcome of the review task is: " + wf_reviewOutcome);</activiti:string> </activiti:field> </extensionElements> </serviceTask> F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

14. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 14 / 38 C o m m a n d W h a t i t d o e s d e s c p a t h < p a t h id > w h e r e < p a t h id > is s o m e t h in g l ik e a c t iv it i$ 6 3 3 4 D u m p s t h e c u r r e n t c o n t e x t . G r e a t f o r d e b u g g in g p r o c e s s v a r ia b l e s . e n d w o r k f l o w < w o r k f l o w id > w h e r e < w o r k f l o w id > is s o m e t h in g l ik e a c t iv it i$ 6 3 0 0 C a n c e l s t h e s p e c if ie d w o r k f l o w . s h o w d e f in it io n s a l l S h o w s t h e c u r r e n t d e p l o y e d w o r k f l o w s . u n d e p l o y d e f in it io n < w o r k f l o w id > o r u n d e p l o y d e f in it io n n a m e < w o r k f l o w n a m e > U n d e p l o y s t h e s p e c if ie d w o r k f l o w a n d s t o p s a n y w o r k f l o w s r u n n in g w it h t h a t d e f in it io n . T h e < w o r k f l o w id > v a r ia n t u n d e p l o y s a s p e c if ic v e r s io n o f a w o r k f l o w . T h e s e a r e a s u b s e t o f t h e c o m m a n d s a v a il a b l e . T y p e " h e l p " a n d c l ic k E x e c u t e t o s e e t h e f u l l l is t o f c o m m a n d s . Y o u m a y b e w o n d e r in g w h a t h a p p e n s t o r u n n in g w o r k f l o w in s t a n c e s w h e n a n e w v e r s io n o f t h e p r o c e s s d e f in it io n is c h e c k e d in . T h e a n s w e r is t h a t A c t iv it i h a n d l e s t h a t — it m a k e s s u r e t h a t r u n n in g w o r k f l o w s c o n t in u e t o r u n w it h t h e ir o r ig in a l p r o c e s s d e f in it io n . B y d e f a u l t , a l l n e w w o r k f l o w s w il l u s e t h e m o s t c u r r e n t v e r s io n o f t h e p r o c e s s d e f in it io n . C o n fi g u r i n g a w o r k fl o w f o r A l f r e s c o S h a r e S o f a r y o u ' v e l e a r n e d w h a t a w o r k f l o w is a n d s o m e A c t iv it i c o n c e p t s . Y o u u s e d t h e p r o c e s s d e s ig n e r t o d ia g r a m t w o s im p l e p r o c e s s e s , d e p l o y e d t h o s e t o A l f r e s c o , a n d r a n t h e m u s in g t h e w o r k f l o w c o n s o l e . T h is p a r t o f t h e t u t o r ia l e x p l a in s h o w t o c o n f ig u r e a w o r k f l o w in t h e A l f r e s c o S h a r e u s e r in t e r f a c e . W o r k f l o w s a r e c o n f ig u r e d f o r t h e A l f r e s c o S h a r e u s e r in t e r f a c e t h r o u g h t h e f o r m s e r v ic e . R e c a l l f r o m t h e c u s t o m c o n t e n t t y p e s s t u t o r ia l t h a t t h e f o r m s e r v ic e u s e s t h e c o n t e n t m o d e l X M L a n d t h e S h a r e f o r m c o n f ig u r a t io n t o g e n e r a t e a n ic e f o r m f o r e n d u s e r s . C o n f ig u r in g a w o r k f l o w w o r k s e x a c t l y t h e s a m e w a y : y o u c o n f ig u r e a c o n t e n t m o d e l t h a t m a p s t o a b u s in e s s p r o c e s s d e f in it io n , t h e n c o n f ig u r e t h e f o r m s e r v ic e t o p r o d u c e a f o r m f o r t h a t m o d e l . A t a h ig h l e v e l , t h e n , t h e s t e p s a r e : 1 . D e f in e a p r o c e s s u s in g t h e A c t iv it i P r o c e s s D e s ig n e r . 2 . D e f in e a c o n t e n t m o d e l f o r y o u r w o r k f l o w in w h ic h w o r k f l o w t a s k s m a p t o c o n t e n t t y p e s . T h e r e w il l n e v e r b e in s t a n c e s o f t h e s e c o n t e n t t y p e s - - t h e y a r e s o l e l y f o r t h e p u r p o s e o f d e f in in g f o r m s t h a t t h e A l f r e s c o S h a r e f o r m s e r v ic e w il l u n d e r s t a n d . 3 . C o n f ig u r e t h e A l f r e s c o S h a r e u s e r in t e r f a c e . R e c a l l f r o m t h e c u s t o m c o n t e n t t y p e s t u t o r ia l t h a t s h a r e - c o n f ig - c u s t o m . x m l is u s e d t o c o n f ig u r e t h e A l f r e s c o S h a r e w e b c l ie n t . W it h t h a t in m in d , l e t ' s d o o n e m o r e h e l l o w o r l d e x a m p l e . T h is t im e , t h e e x a m p l e w il l u s e A l f r e s c o S h a r e f o r m c o n f ig u r a t io n . A f t e r t h a t , y o u ' l l b e r e a d y t o w o r k t h r o u g h a m o r e r e a l w o r l d e x a m p l e t h a t b u il d s u p o n t h e S o m e C o w o r k s t a r t e d in p r e v io u s t u t o r ia l s . S t e p 1 : D e fi n e t h e h e l l o W o r l d U I p r o c e s s T h e g o a l f o r t h is e x a m p l e is t o c r e a t e a w o r k f l o w t h a t w il l c a p t u r e a p ie c e o f m e t a d a t a ( a n a m e t h e l o g g e r s h o u l d u s e f o r a g r e e t in g ) w h e n t h e w o r k f l o w is s u b m it t e d , a n d t h e n w r it e t h e g r e e t in g o u t t o t h e l o g . T h e f ir s t s t e p is t o d e f in e t h e p r o c e s s . 1 . I n E c l ip s e , r ig h t - c l ic k o n t h e " w o r k f l o w s " f o l d e r a n d c r e a t e a n e w A c t iv it i D ia g r a m n a m e d " h e l l o W o r l d U I . b p m n " . 2 . F r o m t h e p a l e t t e , d r a g a s t a r t e v e n t , a n e n d e v e n t , a n A l f r e s c o U s e r T a s k , a n d a n A l f r e s c o S c r ip t t a s k o n t o t h e c a n v a s . Y o u ' l l s e e t h e b e n e f it o f u s in g t h e A l f r e s c o - s p e c if ic U s e r T a s k a n d S c r ip t T a s k s h o r t l y . F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

38. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 38 / 38 S e t t in g a n a b s o l u t e d a t e w o r k s a s w e l l . T h e d u e d a t e c o u l d a l s o b e t h e r e s u l t o f a n e x p r e s s io n . T o u s e a s p e c if ic d a t e in s t e a d o f a d u r a t io n , u s e a timeDate e l e m e n t in s t e a d o f a timeDuration e l e m e n t . D e p l o y a nd t e s t I f y o u o n l y m a k e c h a n g e s t o t h e p r o c e s s d e f in it io n , y o u c a n j u s t b u il d t h e p r o j e c t . Y o u d o n ' t h a v e t o r e s t a r t . I f y o u a r e d e p l o y in g t o a s e p a r a t e , s t a n d a l o n e A l f r e s c o s e r v e r , u s e mvn install t o c r e a t e t h e A M P , t h e n mvn alfresco:install t o d e p l o y t h e A M P t o y o u r A l f r e s c o in s t a l l a t io n w it h o u t r e s t a r t in g . R e g a r d l e s s o f h o w y o u a r e d e p l o y in g , r e m e m b e r t o u s e t h e A l f r e s c o w o r k f l o w c o n s o l e t o r e d e p l o y t h e p r o c e s s d e f in it io n . N o w t e s t t h e t h ir d - p a r t y r e v ie w e r p a t h b u t in s t e a d o f c l ic k in g t h e a p p r o v e o r r e j e c t l in k t h a t is in c l u d e d in t h e e m a il , ig n o r e it f o r f iv e m in u t e s . Y o u s h o u l d s e e t h e w o r k f l o w c o n t in u e a l o n g t h e a p p r o v e d p a t h w h e n t h e t im e r e x p ir e s . C o n c l u s i o n Y o u n o w k n o w t h e in s a n d o u t s o f im p l e m e n t in g a d v a n c e d w o r k f l o w s u s in g t h e A c t iv it i e n g in e e m b e d d e d w it h in A l f r e s c o . Y o u k n o w w h e n A l f r e s c o ' s b a s ic w o r k f l o w s w il l s u f f ic e a n d w h e n a d v a n c e d w o r k f l o w s a r e m o r e a p p r o p r ia t e . Y o u l e a r n e d t h a t p r o c e s s d e f in it io n s a r e c o l l e c t io n s o f e v e n t s , t a s k s , a n d g a t e w a y s j o in e d b y s e q u e n c e f l o w s . T h e r e p r e s e n t a t io n o f a p r o c e s s d e f in it io n , b o t h a s a d ia g r a m , a n d a s X M L , is s t a n d a r d iz e d t h r o u g h B P M N . A n d , y o u n o w k n o w h o w t o a d d b u s in e s s l o g ic t o w o r k f l o w s u s in g e x p r e s s io n s , A l f r e s c o J a v a S c r ip t a n d J a v a . I a l s o w a l k e d y o u t h r o u g h t h e o v e r a l l p r o c e s s o f im p l e m e n t in g a d v a n c e d w o r k f l o w s in A l f r e s c o b y w a l k in g t h r o u g h s o m e s im p l e H e l l o W o r l d e x a m p l e s a n d t h e n a m o r e c o m p l e x e x a m p l e t h a t u s e d m a n y d if f e r e n t n o d e t y p e s a n d b u s in e s s l o g ic o p t io n s . I e v e n s p ic e d t h in g s u p a b it b y e x p o s in g t h e b u s in e s s p r o c e s s t o a t h ir d - p a r t y v ia S M T P a n d H T T P w it h t h e h e l p o f t h e w e b s c r ip t f r a m e w o r k . H o p e f u l l y , t h is h a s s p a r k e d s o m e id e a s a b o u t h o w y o u c a n l e v e r a g e A l f r e s c o a n d A c t iv it i in y o u r o w n p r o j e c t s a n d h a s g iv e n y o u s o m e c o n c r e t e e x a m p l e s y o u c a n l e v e r a g e in y o u r o w n p r o j e c t s g o in g f o r w a r d . W h e r e t o fi n d m o r e i n f o r m a t i o n T h e c o m p l e t e s o u r c e c o d e f o r t h e s e e x a m p l e s is a v a il a b l e o n G it H u b . O f f ic ia l d o c u m e n t a t io n f o r b o t h E n t e r p r is e E d it io n a n d C o m m u n it y E d it io n is a v a il a b l e a t d o c s . a l f r e s c o . c o m . A s k q u e s t io n s a b o u t A c t iv it i e m b e d d e d w it h in A l f r e s c o in t h e A l f r e s c o C o m m u n it y . I f y o u a r e r e a d y t o c o v e r n e w g r o u n d , t r y a n o t h e r e c m a r c h it e c t . c o m t u t o r ia l in t h e A l f r e s c o D e v e l o p e r S e r ie s . A c t iv it i a n d B P M N T h e A c t iv it i h o m e p a g e h a s d o c u m e n t a t io n a n d t u t o r ia l s . O M G h o s t s b p m n . o r g , w h ic h is w h e r e t h e B P M N 2 . 0 s p e c l iv e s a s w e l l a s t h e B P M N b y E x a m p l e d o c u m e n t . E C M A r c h i t e c t T h i s w o r k i s l i c e n s e d u n d e r a C r e a t i v e C o m m o n s A t t r i b u t i o n - S h a r e A l i k e 3 . 0 U n p o r t e d L i c e n s e . F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

25. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 25 / 38 T h e d ia g r a m s t e p is j u s t l ik e y o u ' v e s e e n b e f o r e , it ' s j u s t t h a t t h e d ia g r a m is a l it t l e m o r e c o m p l e x . 1 . R ig h t - c l ic k o n t h e w o r k f l o w s f o l d e r , N e w , O t h e r , A c t iv it i P r o c e s s D ia g r a m . 2 . N a m e t h e p r o c e s s " p u b l is h W h it e p a p e r . b p m n " . 3 . C l ic k o n t h e c a n v a s t o o p e n t h e p r o p e r t ie s e d it o r f o r t h e e n t ir e p r o c e s s . S e t t h e I D t o " p u b l is h W h it e p a p e r " a n d t h e n a m e t o " P u b l is h W h it e p a p e r " . 4 . D r a g - a n d - d r o p n o d e s f r o m t h e p a l e t t e a n d c o n n e c t t h e m w it h s e q u e n c e f l o w s t o m a k e y o u r d ia g r a m l o o k l ik e t h is : P u b l i s h W h i t e p a p e r B P M N D i a g r a m S u b m it is a S e r v ic e T a s k . T h e r e s t a r e U s e r T a s k s . T h is e x a m p l e d o e s n o t u s e t h e A l f r e s c o - s p e c if ic e v e n t s o r t a s k s , b u t f e e l f r e e t o d o s o in y o u r o w n d ia g r a m s . N o w t h a t t h e d ia g r a m is in p l a c e , c o n t in u e t o t h e n e x t s e c t io n t o s e e h o w t o s e t t h e t a s k p r o p e r t ie s . C o nfi g ur e us e r t a s k s w i t h a s s i g nm e nt s T h is t a b l e t e l l s y o u h o w t o s e t t h e p e r f o r m e r t y p e , e x p r e s s io n , a n d f o r m k e y o n e a c h t a s k : S e t t in g s f o r p e r f o r m e r , e x p r e s s io n , & f o r m k e y T a s k P e r f o r m e r T y p e E x p r e s s i o n F o r m K e y S t a r t E v e n t N / A N / A s c w f : s u b m it R e v ie w T a s k O p e r a t io n s R e v ie w C a n d id a t e G r o u p s G R O U P _ O p e r a t io n s s c w f : a c t iv it iO p e r a t io n s R e v ie w M a r k e t in g R e v ie w C a n d id a t e G r o u p s G R O U P _ M a r k e t in g s c w f : a c t iv it iM a r k e t in g R e v ie w R e v is e A s s ig n e e $ { in it ia t o r . p r o p e r t ie s . u s e r N a m e } s c w f : a c t iv it iR e v is e T h ir d - P a r t y R e v ie w A s s ig n e e $ { in it ia t o r . p r o p e r t ie s . u s e r N a m e } s c w f : a c t iv it iThir d P a r t y R e v ie w A p p r o v e d N o t if ic a t io n A s s ig n e e $ { in it ia t o r . p r o p e r t ie s . u s e r N a m e } s c w f : a c t iv it iA p p r o v e d N o t if ic a t io n P o o l e d A s s i g n m e n t s N o t ic e t h a t t h e O p e r a t io n s R e v ie w a n d M a r k e t in g R e v ie w a r e b e in g a s s ig n e d t o g r o u p s in s t e a d o f in d iv id u a l s . H o w w il l t h e g r o u p o f p e o p l e d e c id e w h o s h o u l d w o r k o n a t a s k ? T h is p a r t ic u l a r p r o c e s s u s e s a " p o o l e d a s s ig n m e n t " . S u p p o s e , f o r e x a m p l e , t h e O p e r a t io n s g r o u p c o n t a in s t e n p e o p l e . Y o u c o u l d it e r a t e t h r o u g h t h e g r o u p a n d a s s ig n a t a s k t o e a c h a n d e v e r y m e m b e r o f t h e g r o u p a n d t h e n n o t c o n s id e r t h e t a s k c o m p l e t e u n t il F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

33. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 33 / 38 Y o u s h o u l d s e e t h e w o r k f l o w f o r m y o u d e f in e d t h a t in c l u d e s t h e f ie l d f o r t h e t h ir d - p a r t y r e v ie w e r e m a il . E v e n t h o u g h y o u h a v e n ' t y e t a d d e d l o g ic t o m a k e c h a n g e s t o t h e d o c u m e n t in t h e w o r k f l o w , y o u s h o u l d a t l e a s t b e a b l e t o t e s t e v e r y p a t h . S t e p 2 : I m p l e m e n t w e b s c r i p t s a n d a c t i o n s N o w t h a t t h e b a s e p r o c e s s is r u n n in g a n d it ' s h o o k e d in t o t h e A l f r e s c o U I , it ' s t im e t o m a k e t h e p r o c e s s s m a r t e r b y a d d in g s o m e b u s in e s s l o g ic . C a l l t he s e t - w e b - a c t i o n o n a p p r o v e d d o c um e nt s W h e n a w h it e p a p e r is a p p r o v e d it n e e d s t o s h o w u p o n t h e w e b s it e . R e c a l l f r o m t h e " C u s t o m A c t io n s " t u t o r ia l t h a t t h e r e is a l r e a d y a n a c t io n t h a t w il l a d d t h e sc:webable a s p e c t t o a d o c u m e n t a n d s e t t h e sc:isActive a n d sc:publishedFlag p r o p e r t ie s . S o a l l y o u h a v e t o d o is t e l l t h e p r o c e s s t o e x e c u t e it a g a in s t t h e a p p r o v e d w h it e p a p e r . T o d o t h a t , e d it t h e b u s in e s s p r o c e s s a n d s e a r c h f o r t h e userTask e l e m e n t n a m e d " A p p r o v e d N o t if ic a t io n " . A d d t h e f o l l o w in g e x t e n s io n e l e m e n t : T h is is a s t r a ig h t f o r w a r d p ie c e o f A l f r e s c o J a v a S c r ip t t h a t e x e c u t e s t h e c u s t o m a c t io n c a l l e d " s e t - w e b - f l a g " f o r e v e r y p ie c e o f c o n t e n t in t h e w o r k f l o w p a c k a g e . T h e a c t io n a d d s t h e a s p e c t a n d s e t s t h e p r o p e r t ie s a p p r o p r ia t e l y . T h a t ' s a l l t h a t ' s n e e d e d t o h a n d l e t h e a p p r o v a l . N o w f o r t h e T h ir d P a r t y R e v ie w . I m p l e m e nt t he e x t e r na l t hi r d - p a r t y r e v i e w T h e g o a l is t o s e n d a n e m a il t o a t h ir d - p a r t y w h o m a y n o t h a v e a c c e s s t o A l f r e s c o . T h e e m a il w il l in c l u d e t w o l in k s - - o n e if t h e y a p p r o v e t h e w h it e p a p e r a n d o n e if t h e y r e j e c t . W h e n t h e y c l ic k t h e l in k t h e w o r k f l o w c o n t in u e s e x e c u t io n a l o n g t h e s e l e c t e d p a t h . A l l o f t h e b u s in e s s l o g ic y o u ' v e s e e n s o f a r h a s b e e n w r it t e n in s e r v e r - s id e J a v a S c r ip t . L e t ' s c h a n g e it u p a l it t l e b it . T h e r e a r e t w o p ie c e s r e q u ir e d t o m a k e t h is w o r k . T h e f ir s t p ie c e is s o m e J a v a c o d e t h a t w il l s e n d t h e e m a il w it h t h e " a p p r o v e " a n d " r e j e c t " l in k s in t h e e m a il b o d y . T h e r e c ip ie n t w il l o p e n t h e ir e m a il a n d c l ic k o n e it h e r t h e a p p r o v e l in k o r t h e r e j e c t l in k . T h is w o n ' t r e q u ir e l o g g in g in t o A l f r e s c o a t a l l . T h e s e c o n d p a r t is a w e b s c r ip t t h a t g e t s c a l l e d w h e n t h e r e c ip ie n t c l ic k s t h e l in k s . T h e w e b s c r ip t w il l g e t a h a n d l e t o t h e w o r k f l o w t a s k a n d s e t t h e o u t c o m e a p p r o p r ia t e l y . T h is m a y s e e m b a c k w a r d s , b u t l e t ' s b u il d t h e w e b s c r ip t t h a t h a n d l e s t h e l in k s f ir s t , t h e n y o u ' l l s e e h o w t o b u il d a n A c t iv it i t a s k l is t e n e r c l a s s t h a t s e n d s t h e e m a il n o t if ic a t io n . I m p l e m e n t t h e W e b S c r i p t <userTask id="usertask4" name="Approved Notification" activiti:assignee="${initiator.properties.userName}" activiti:fo <extensionElements> <activiti:taskListener event="create" class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListen <activiti:field name="script"> <activiti:string> var setWebFlagAction = actions.create("set-web-flag"); setWebFlagAction.parameters["active"] = true; for (var i = 0; i &lt; bpm_package.children.length; i++) { logger.log("Approving node:" + bpm_package.children[i].nodeRef); setWebFlagAction.execute(bpm_package.children[i]); } </activiti:string> </activiti:field> </activiti:taskListener> </extensionElements> </userTask> F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

31. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 31 / 38 S o m e t h in g t h a t is n ' t im m e d ia t e l y o b v io u s w it h o u t l o o k in g c l o s e l y a t t h e a c c o m p a n y in g S h a r e f o r m c o n f ig u r a t io n is t h a t t h e r e a r e m u l t ip l e w o r k f l o w f o r m c o n f ig u r a t io n s n e e d e d f o r a g iv e n w o r k f l o w . T h is t a b l e e x p l a in s w h a t c o n f ig u r a t io n d o e s w h a t : W h a t d o e s t h e c o n f ig d o ? F o r e x a m p l e , t h i s c o n fi g u r a t i o n . . . I s u s e d b y S h a r e t o fi g u r e o u t . . . < c o n f ig e v a l u a t o r = " s t r in g - c o m p a r e " c o n d it io n = " a c t iv it i$ p u b l is h W h it e p a p e r " > W h a t f o r m t o u s e w h e n a w o r k f l o w is s t a r t e d t h a t h a s a n I D m a t c h in g t h e c o n d it io n . < c o n f ig e v a l u a t o r = " t a s k - t y p e " c o n d it io n = " s c w f : a c t iv it iR e v ie w T a s k " > < f o r m > . . . < / f o r m > W h a t f o r m t o u s e w h e n s o m e o n e m a n a g e s a t a s k w it h a n a c t iv it i: f o r m K e y t h a t m a t c h e s t h e c o n d it io n . < c o n f ig e v a l u a t o r = " t a s k - t y p e " c o n d it io n = " s c w f : a c t iv it iR e v ie w T a s k " > < f o r m id = ” w o r k f l o w - d e t a il s ” > . . . < / f o r m > W h a t f o r m t o u s e w h e n s o m e o n e o p e n s t h e " W o r k f l o w D e t a il s " p a g e ( e . g . , f r o m W o r k f l o w s I ' v e S t a r t e d ) w h e r e t h e l a s t c o m p l e t e d t a s k h a s a n activiti:formKey t h a t m a t c h e s t h e c o n d it io n . E x t e r n a l i z e t h e s t r i n g s T h e l a s t s t e p is t o e x t e r n a l iz e t h e s t r in g s in t h e m o d e l a n d p r o c e s s . R e m e m b e r t h a t in t h e H e l l o W o r l d U I e x a m p l e t h e s t r in g s w e n t in t o t w o f il e s n a m e d " s c W o r k f l o w . p r o p e r t ie s " , o n e f o r t h e w o r k f l o w - t u t o r ia l - p l a t f o r m - j a r m o d u l e a n d o n e f o r t h e w o r k f l o w - t u t o r i a l - s h a r e - j a r m o d u l e . T h e o n e in t h e w o r k f l o w - t u t o r ia l - p l a t f o r m - j a r m o d u l e r e s id e s in : A d d t h e f o l l o w in g t o s c W o r k f l o w . p r o p e r t ie s : publishWhitepaper.workflow.title=Publish Whitepaper to Web (Activiti) publishWhitepaper.workflow.description=Review and approve Someco Whitepaper content using Activiti N o t e t h a t t h e f ir s t p a r t o f t h e p r o p e r t y k e y m a t c h e s t h e n a m e y o u g a v e t h e p r o c e s s d e f in it io n . T h e v a l u e s f o r t h e w o r k f l o w . t it l e a n d w o r k f l o w . d e s c r ip t io n k e y s w il l b e w h a t t h e u s e r s e e s w h e n s h e c l ic k s " S t a r t A d v a n c e d W o r k f l o w " in A l f r e s c o S h a r e . A l s o a d d t h is s e t o f p r o p e r t ie s , w h ic h a r e f o r t h e t y p e s a n d p r o p e r t ie s d e f in e d in t h e w o r k f l o w m o d e l : $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-platform-jar/src/main/resources/alfresco/module/workflow-tutorial-platform-jar/messag scwf_workflowmodel.type.scwf_submitReviewTask.title=Start Someco Web Review scwf_workflowmodel.type.scwf_submitReviewTask.description=Submit Someco Web documents for review & approval to a group scwf_workflowmodel.type.scwf_activitiMarketingReview.title=Marketing Review scwf_workflowmodel.type.scwf_activitiMarketingReview.description=Review documents for impact on Someco marketing messa scwf_workflowmodel.type.scwf_activitiOperationsReview.title=Operations Review scwf_workflowmodel.type.scwf_activitiOperationsReview.description=Review documents for technical accuracy and best pra scwf_workflowmodel.type.scwf_activitiThirdPartyReview.title=Third Party Review scwf_workflowmodel.type.scwf_activitiThirdPartyReview.description=Obtain third party approval scwf_workflowmodel.type.scwf_activitiRevise.title=Revise scwf_workflowmodel.type.scwf_activitiRevise.description=Make changes then resubmit or abort scwf_workflowmodel.type.scwf_activitiReviewTask.title=Review scwf_workflowmodel.type.scwf_activitiReviewTask.description=Approve or reject this change scwf_workflowmodel.property.scwf_reviewerEmail.title=Reviewer email F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

26. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 26 / 38 s o m e o r a l l g r o u p m e m b e r s h a v e t a k e n a c t io n . A n a l t e r n a t iv e t o t h a t is t o u s e a p o o l e d a s s ig n m e n t . U s in g a p o o l , a l l m e m b e r s o f a g r o u p a r e n o t i f ie d o f t h e t a s k , b u t a s s o o n a s o n e g r o u p m e m b e r t a k e s " o w n e r s h ip " o f t h e t a s k , it is r e m o v e d f r o m e v e r y o n e e l s e ' s t o d o l is t . T h e o w n e r c a n t h e n e it h e r c o m p l e t e t h e t a s k o r r e t u r n it t o t h e p o o l . I f it is r e t u r n e d t o t h e p o o l , a l l m e m b e r s o f t h e g r o u p s e e t h e t a s k in t h e ir t o d o l is t u n t il a n o t h e r p e r s o n t a k e s o w n e r s h ip o r c o m p l e t e s t h e t a s k . T o u s e p o o l e d a s s ig n m e n t , u s e t h e activiti:candidateGroups a t t r ib u t e o n t h e userTask e l e m e n t in s t e a d o f t h e activiti:assignee e l e m e n t . T h e d e c is io n t o u s e p o o l e d a c t o r s o r n o t d e p e n d s e n t ir e l y o n t h e b u s in e s s p r o c e s s — t h e r e is n o b e s t p r a c t ic e a p p r o a c h . A d d d e c i s i o n l o g i c A t t h is p o in t t h e p r o c e s s d ia g r a m s h o u l d s a v e w it h o u t a p r o b l e m . N o w it is t im e t o s w it c h t o r e - o p e n t h e f il e u s in g t h e X M L e d it o r t o a d d s o m e d e c is io n l o g ic t o t h e p r o c e s s . T h e p r o c e s s d e f in it io n h a s t w o d e c is io n s . O n e d e c is io n f ig u r e s o u t if a l l r e q u ir e d a p p r o v a l s h a v e b e e n o b t a in e d . I f s o , t h e p r o c e s s c o n t in u e s . I f n o t , t h e in it ia t o r g e t s a c h a n c e t o m a k e r e v is io n s . T h e o t h e r d e c is io n is u s e d t o d e t e r m in e if a t h ir d - p a r t y r e v ie w is r e q u ir e d b a s e d o n w h e t h e r o r n o t t h e in it ia t o r p r o v id e d a n e m a il a d d r e s s . T h e s e a r e r e p r e s e n t e d b y t h e t w o e x c l u s iv e g a t e w a y s o n t h e d ia g r a m . T h e s e a r e p r e t t y e a s y d e c is io n s t o m a k e b a s e d o n p r o c e s s v a r ia b l e s . I m p l e m e n t t h e a p p r o v a l c h e c k I n t h e b u s in e s s p r o c e s s X M L , f in d t h e serviceTask e l e m e n t n a m e d " S u b m it " a n d a d d t h e f o l l o w in g s c r ip t : T h is in it ia l iz e s t w o v a r ia b l e s t h a t w il l b e u s e d a s p a r t o f t h e a p p r o v a l c h e c k . T h e scwf_approveCount v a r ia b l e w il l g e t in c r e m e n t e d w h e n t h e p r o c e s s f o l l o w s t h e " a p p r o v e " s e q u e n c e f l o w . I f t h e c o u n t e r is e q u a l t o 2 , t h e p a c k a g e r e c e iv e d b o t h a p p r o v a l s . I t is im p o r t a n t t o in it ia l iz e t h e c o u n t e r t o 0 a n d t h e a p p r o v e d v a r ia b l e t o f a l s e in t h e " S u b m it " s c r ip t t a s k b e c a u s e it i s p o s s ib l e t h a t a w h it e p a p e r m a y g o t h r o u g h s e v e r a l r e v ie w c y c l e s . E v e r y t im e a n e w c y c l e s t a r t s t h e c o u n t e r s n e e d t o b e r e s e t . Y o u m a y b e w o n d e r in g w h y t h is is a s e r v ic e t a s k in s t e a d o f a s c r ip t t a s k . I n 5 . 0 . d , t h e u n d e r l y in g J a v a S c r ip t e n g in e in A c t iv it i s w it c h e d f r o m R h in o t o N a s h o r n . T h is c a u s e d a p r o b l e m r e l a t e d t o s e t t in g e x e c u t io n v a r ia b l e s . T h e w o r k a r o u n d is t o u s e a s e r v ic e t a s k . N o w a d d c o d e t o in c r e m e n t t h e c o u n t e r w h e n t h e e x e c u t io n f o l l o w s t h e a p p r o v e s e q u e n c e f l o w . F in d t h e userTask n a m e d " O p e r a t io n s R e v ie w " a n d a d d t h is e x t e n s io n e l e m e n t : <serviceTask id="scripttask1" name="Submit" activiti:class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.script.AlfrescoScriptD <extensionElements> <activiti:field name="script"> <activiti:string><![CDATA[execution.setVariable('scwf_approveCount', 0); execution.setVariable('scwf_tpApproved', false);]]></activiti:string> </activiti:field> </extensionElements> </serviceTask> <userTask id="usertask1" name="Operations Review" activiti:candidateGroups="GROUP_Operations" activiti:formKey="scwf:a <extensionElements> <activiti:taskListener event="complete" class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskList <activiti:field name="script"> <activiti:string> if(task.getVariableLocal('scwf_approveRejectOutcome') == 'Approve') { var newApprovedCount = scwf_approveCount + 1; execution.setVariable('scwf_approveCount', newApprovedCount); } </activiti:string> F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

35. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 35 / 38 O n c e t h e s e a r e in p l a c e , t h e w e b s c r ip t w il l b e r e a d y t o r e c e iv e c l ic k s f r o m t h e e m a il t h a t g e t s s e n t o u t . W r it in g c o d e t h a t s e n d s t h e e m a il is t h e n e x t s t e p . C r e a t e a c u s t o m t a s k l i s t e n e r T h e s e c o n d p ie c e t o t h e T h ir d P a r t y R e v ie w is s e n d in g t h e e m a il t o t h e t h ir d - p a r t y . T h e r e is a n o u t - o f - t h e - b o x m a il a c t io n , a n d y o u ' v e a l r e a d y s e e n h o w t o c a l l a n a c t io n f r o m a w o r k f l o w u s in g A l f r e s c o J a v a S c r ip t , b u t t h e r e a r e a f e w t h in g s t o t a k e c a r e o f o t h e r t h a n s im p l y s e n d in g a n e m a il , s o l e t ' s w r it e a c u s t o m t a s k l is t e n e r c l a s s t o h a n d l e it . F ir s t , c r e a t e a n e w p a c k a g e c a l l e d " c o m . s o m e c o . b p m " . T h e n , c r e a t e a n e w c l a s s c a l l e d " E x t e r n a l R e v ie w N o t if ic a t io n " . T h e g o a l is t o s e n d a n e m a il t h a t h a s t w o l in k s — o n e f o r a p p r o v e a n d o n e f o r r e j e c t — t h a t r e p r e s e n t t h e t w o p o s s ib l e o u t c o m e s o f t h e T h ir d P a r t y R e v ie w u s e r t a s k . T h e l in k s n e e d t o in c l u d e t h e t a s k I D a n d t h e d e s ir e d o u t c o m e a s a r g u m e n t s . T h e t a s k l is t e n e r ' s n o t if y m e t h o d w il l b e c a l l e d b y A c t iv it i. H e r e is w h a t t h e m e t h o d l o o k s l ik e : public void notify(DelegateTask task) { String recipient = (String) task.getVariable(ExternalReviewNotification.RECIP_PROCESS_VARIABLE); StringBuffer sb = new StringBuffer(); sb.append("You have been assigned to a task named "); sb.append(task.getName()); sb.append(". Take the appropriate action by clicking one of the links below:rnrn"); sb.append(getLink(task.getId(), "Approve")); sb.append(getLink(task.getId(), "Reject")); ActionService actionService = getServiceRegistry().getActionService(); Action mailAction = actionService.createAction(MailActionExecuter.NAME); mailAction.setParameterValue(MailActionExecuter.PARAM_SUBJECT, ExternalReviewNotification.SUBJECT); mailAction.setParameterValue(MailActionExecuter.PARAM_TO, recipient); mailAction.setParameterValue(MailActionExecuter.PARAM_FROM, ExternalReviewNotification.FROM_ADDRESS); mailAction.setParameterValue(MailActionExecuter.PARAM_TEXT, sb.toString()); actionService.executeAction(mailAction, null); return; } T h e f ir s t t h in g t h e m e t h o d d o e s is g r a b t h e r e c ip ie n t f r o m a p r o c e s s v a r ia b l e . N e x t , it u s e s a s t r in g b u f f e r t o s t a r t b u il d in g t h e m e s s a g e b o d y . T h e task.getName() c a l l g r a b s t h e n o d e n a m e ( " T h i r d P a r t y R e v ie w " ) . T h e getLink() m e t h o d is j u s t a h e l p e r m e t h o d t h a t p r o d u c e s a l in k t h a t l o o k s l ik e t h is : http://localhost:8080/alfresco/service/someco/bpm/review?id=activiti\$999&action=Approve&guest=true T h e m e t h o d h a s t h e h o s t a n d p o r t h a r d c o d e d w h ic h is a n o t h e r t h in g y o u ' d w a n t t o f ix if y o u d id t h is f o r r e a l . T h e l a s t m a j o r b l o c k o f c o d e in t h e notify() m e t h o d u s e s t h e a c t io n s e r v ic e t o e x e c u t e t h e A l f r e s c o m a il a c t io n . S u r e , y o u c o u l d u s e t h e J a v a m a il A P I t o d o it y o u r s e l f , b u t w h y n o t l e v e r a g e t h e m a il a c t io n ? T h a t w a y y o u c a n l e v e r a g e t h e s a m e S M T P c o n f ig u r a t io n s e t t in g s a l r e a d y c o n f ig u r e d f o r A l f r e s c o in a l f r e s c o - g l o b a l . p r o p e r t ie s . $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-platform-jar/src/main/resources/alfresco/module/workflow-tutorial-platform-jar/contex F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

32. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 32 / 38 T h e f ir s t p a r t o f t h e k e y is t h e n a m e o f t h e w o r k f l o w m o d e l , t h e n w h e t h e r o r n o t t h is k e y is f o r a t y p e o r a p r o p e r t y , t h e n t h e n a m e o f t h e t y p e o r p r o p e r t y . T h e s e a r e t h e s t r in g s s h o w n w h e n s o m e o n e m a n a g e s a t a s k . N o w e d it s c W o r k f l o w . p r o p e r t ie s in t h e w o r k f l o w - t u t o r ia l - s h a r e - j a r m o d u l e . I t r e s id e s in : $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-share-jar/src/main/resources/alfresco/web-extension/messages A d d t h e s e p r o p e r t ie s t o t h e f il e : workflow.scwf_publishWhitepaper=SC Publish Whitepaper #scwf:publishWhitepaper prop.scwf_reviewerEmail=Reviewer Email S a v e t h e f il e a n d y o u a r e r e a d y t o d e p l o y a n d t e s t w h a t y o u h a v e s o f a r . D e p l o y a nd t e s t Y o u c r e a t e d a n e w w o r k f l o w s o it n e e d s t o b e d e p l o y e d v ia S p r in g . E d it t h e " b o o t s t r a p - c o n t e x t . x m l " f il e t h a t r e s id e s in : A d d t h e n e w w o r k f l o w t o t h e l is t o f w o r k f l o w s : <props> <prop key="engineId">activiti</prop> <prop key="location">alfresco/module/${project.artifactId}/workflow/publishWhitepaper.bpmn</prop> <prop key="mimetype">text/xml</prop> <prop key="redeploy">false</prop> </props> A t t h is s t a g e y o u c a n c o n t in u e t o t e s t u s in g A l f r e s c o o n t h e e m b e d d e d T o m c a t s e r v e r c o n f ig u r e d b y t h e A l f r e s c o M a v e n S D K . H e r e a r e t h e s t e p s n e c e s s a r y t o s t a r t u p t h a t y o u u s e d e a r l ie r : 1 . O p e n a c o m m a n d - l in e w in d o w a n d s w it c h t o $ T U T O R I A L _ H O M E . 2 . R u n run.sh ( o r run.bat ) . Y o u r A M P s w il l b e in s t a l l e d a n d s t a r t e d o n T o m c a t r u n n in g o n p o r t 8 0 8 0 . W h e n e v e r y t h in g s t a r t s u p : 1 . G o t o h t t p : / / l o c a l h o s t : 8 0 8 0 / s h a r e a n d l o g in a s a d m in ( p a s s w o r d : a d m in ) . 2 . I f y o u h a v e n ' t d o n e s o a l r e a d y , c r e a t e a g r o u p c a l l e d " O p e r a t io n s " a n d a g r o u p c a l l e d " M a r k e t in g " a n d p l a c e o n e o r m o r e t e s t u s e r s in e a c h g r o u p . 3 . C r e a t e a p ie c e o f t e s t c o n t e n t . I t d o e s n ' t m a t t e r w h a t it is . 4 . N o w s t a r t a w o r k f l o w f o r t h a t p ie c e o f c o n t e n t . 5 . Y o u s h o u l d s e e t h e " S u b m it W h it e p a p e r " w o r k f l o w in t h e l is t o f w o r k f l o w s . S t a r t t h e w o r k f l o w . scwf_workflowmodel.property.scwf_reviewerEmail.description=Third-party reviewer email address scwf_workflowmodel.property.scwf_approveRejectOutcome.title=Outcome scwf_workflowmodel.property.scwf_approveRejectOutcome.description=Reviewer outcome scwf_workflowmodel.property.scwf_reviseOutcome.title=Outcome scwf_workflowmodel.property.scwf_reviseOutcome.description=Reviewer outcome $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-platform-jar/src/main/resources/alfresco/module/workflow-tutorial-platform-jar/contex F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

36. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 36 / 38 T h e l a s t t h in g t o d o is t o c a l l t h e ExternalReviewNotification c l a s s f r o m t h e p r o c e s s . E d it t h e p u b l is h W h it e p a p e r . b p m n f il e a n d f in d t h e t a s k n a m e d " T h ir d P a r t y R e v ie w " . T h e u s e r t a s k a l r e a d y h a s a t a s k l is t e n e r o n t h e " c o m p l e t e " e v e n t t h a t y o u a d d e d e a r l ie r . I n s e r t a n e w activiti:taskListener e l e m e n t t h a t c r e a t e s a t a s k l is t e n e r o n t h e " c r e a t e " e v e n t t h a t in v o k e s t h e E x t e r n a l R e v ie w N o t if ic a t io n c l a s s , l ik e t h is : N o w t h e p r o c e s s w il l s e n d a n e m a il t o a t h ir d - p a r t y r e v ie w e r if a n e m a il a d d r e s s is s p e c if ie d , t h e t h ir d - p a r t y r e v ie w e r c a n c l ic k o n t h e a p p r o p r ia t e o u t c o m e l in k w h ic h w il l t r ig g e r a w e b s c r ip t c a u s in g t h e w o r k f l o w t o c o n t in u e a l o n g t h e r ig h t p a t h , a n d if t h e w h it e p a p e r is u l t im a t e l y a p p r o v e d , t h e w o r k f l o w w il l in v o k e t h e " s e t w e b f l a g " a c t io n t o s e t it s p r o p e r t ie s s o it c a n b e s e a r c h e d f o r a n d d is p l a y e d o n a w e b s it e . D e p l o y a nd t e s t I t ' s t im e t o d e p l o y a n d t e s t . I f y o u w a n t t o t r y o u t t h e n o t if ic a t io n p ie c e , y o u ' l l n e e d a c c e s s t o a n S M T P s e r v e r . F o r d e v e l o p in g a n d t e s t in g l o c a l l y , A p a c h e J a m e s w o r k s g r e a t . R e m e m b e r t o e d it a l f r e s c o - g l o b a l . p r o p e r t ie s t o s e t y o u r o u t g o in g e m a il s e t t in g s t o m a t c h y o u r e n v ir o n m e n t . T w o c r it ic a l d e p e n d e n c ie s t o y o u r t e s t a r e t h e c o n t e n t - t u t o r ia l a n d a c t io n s - t u t o r ia l A M P s . T h e s e m u s t b e d e p l o y e d t o t h e s a m e r e p o s it o r y y o u r w o r k f l o w - t u t o r ia l A M P is d e p l o y e d t o b e c a u s e y o u r b u s in e s s p r o c e s s l e v e r a g e s a n a c t io n a n d s o m e J a v a c o d e t h a t e x is t s in t h o s e A M P s . T h a t ' s w h y , in t h e v e r y b e g in n in g o f t h e t u t o r ia l , y o u e d it e d y o u r p o m . x m l t o a d d t h o s e p r o j e c t s a s " m o d u l e d e p e n d e n c ie s " . T h a t w a y , w h e n y o u r u n t h e e m b e d d e d T o m c a t s e r v e r t h o s e A M P s w il l b e in s t a l l e d a u t o m a t ic a l l y . I f y o u a r e d e p l o y in g t h e w o r k f l o w t u t o r ia l A M P s t o a s t a n d a l o n e A l f r e s c o in s t a l l a t io n , y o u c a n d e p l o y t h e A M P s t o y o u r A l f r e s c o in s t a l l a t io n a s y o u n o r m a l l y w o u l d u s in g t h e " a p p l y _ a m p s . s h " s c r ip t . A l t e r n a t iv e l y , y o u c a n u s e t h e " a l f r e s c o : in s t a l l " p l u g in t h a t is p a r t o f t h e A l f r e s c o M a v e n S D K t o in s t a l l e a c h o n e . F o r e x a m p l e , o n m y m a c h in e , I h a v e a l l o f t h e s e p r o j e c t s c h e c k e d o u t f r o m s o u r c e . I h a v e A l f r e s c o r u n n in g in $ T O M C A T _ H O M E w it h a n e x p l o d e d A l f r e s c o W A R . S o , f o r e a c h p r o j e c t I c a n d o t h is : 1 . S w it c h t o $ T U T O R I A L _ H O M E / $ P R O J E C T _ D I R E C T O R Y 2 . R u n mvn install t o b u il d t h e A M P . U s e mvn install -DskipTests=true t o s k ip t h e u n it t e s t s s o m e o f t h o s e p r o j e c t s m a y h a v e . 3 . R u n mvn alfresco:install -Dmaven.alfresco.warLocation=$TOMCAT_HOME/webapps/alfresco t o in s t a l l t h e A M P t o t h e e x p l o d e d A l f r e s c o w e b a p p l ic a t io n . I f y o u a r e r u n n in g t h e a l f r e s c o . w a r u n e x p l o d e d y o u c a n s p e c if y t h e p a t h t o t h e W A R f il e in s t e a d . D e p l o y in g t o a s t a n d a l o n e A l f r e s c o is f in e , b u t w h il e y o u a r e d e v e l o p in g ( a n d w o r k in g t h r o u g h t h e s e t u t o r ia l s ) it is e a s ie s t t o u s e t h e e m b e d d e d T o m c a t s e r v e r . S t a r t it u p b y d o in g run.sh o r run.bat d e p e n d in g o n y o u r p l a t f o r m . W h e n it c o m e s u p , y o u ' l l b e r e a d y t o t e s t . A t a m in im u m , y o u ' l l n e e d t o r u n s e v e r a l w o r k f l o w s : 1 . T h e w h it e p a p e r r e c e iv e s a l l o f it s a p p r o v a l s b u t d o e s n o t h a v e a t h ir d - p a r t y r e v ie w e r . 2 . T h e w h it e p a p e r r e c e iv e s a l l o f it s a p p r o v a l s , h a s a t h ir d - p a r t y r e v ie w e r , a n d t h e t h ir d - p a r t y a p p r o v e s . 3 . T h e w h it e p a p e r r e c e iv e s a l l o f it s a p p r o v a l s , h a s a t h ir d - p a r t y r e v ie w e r , a n d t h e t h ir d - p a r t y r e j e c t s , f o l l o w e d b y a r e - s u b m is s io n t h a t t h e n g e t s a p p r o v e d a l l t h e w a y t h r o u g h . <userTask id="usertask5" name="Third Party Review" activiti:assignee="${initiator.properties.userName}" activiti:formK <extensionElements> <activiti:taskListener event="create" class="com.someco.bpm.ExternalReviewNotification"></activiti:taskListene <activiti:taskListener event="complete" class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskList <activiti:field name="script"> ... F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

24. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 24 / 38 A t t h is p o in t y o u k n o w e n o u g h a b o u t a d v a n c e d w o r k f l o w s t o b e d a n g e r o u s . L e t ' s w o r k t h r o u g h a n e x a m p l e f o r t h e f ic t it io u s c o m p a n y , S o m e C o , t o p u t s o m e o f t h is n e w k n o w l e d g e t o w o r k . S o m e C o W h i t e p a p e r s u b m i s s i o n e x a m p l e T h is e x a m p l e c o n t in u e s t h e S o m e C o e x a m p l e f r o m t h e p a s t s e v e r a l A l f r e s c o D e v e l o p e r S e r ie s t u t o r ia l s . S o m e C o is g o in g t o u s e A d v a n c e d W o r k f l o w s t o r o u t e W h it e p a p e r s f o r a p p r o v a l b e f o r e b e in g f l a g g e d f o r p u b l ic a t io n o n t h e w e b s it e . T h e n e x t s e c t io n d e s c r ib e s t h e p r o c e s s . B u s i n e s s r e q u i r e m e n t s A n y o n e t h a t c a n l o g in t o A l f r e s c o c a n s u b m it a w h it e p a p e r f o r p u b l ic a t io n o n t h e S o m e C o w e b s it e . T h e o n l y in f o r m a t io n t h e s u b m it t e r n e e d s t o s p e c if y is t h e e m a il a d d r e s s o f a n e x t e r n a l t h ir d - p a r t y r e v ie w e r , if a p p l ic a b l e . M o r e o n t h a t s h o r t l y . T h e w h it e p a p e r n e e d s t o b e r e v ie w e d b y t h e E n g in e e r in g t e a m a s w e l l a s t h e M a r k e t in g t e a m . I t d o e s n ' t m a t t e r w h o o n t h e t e a m d o e s t h e r e v ie w — S o m e C o w a n t s t o n o t if y e a c h t e a m a n d t h e n l e t o n e r e p r e s e n t a t iv e f r o m e a c h t e a m " o w n " t h e r e v ie w t a s k . E it h e r t e a m c a n r e j e c t t h e w h it e p a p e r . I f r e j e c t e d , t h e p e r s o n w h o s u b m it t e d t h e w h it e p a p e r c a n m a k e r e v is io n s a n d r e s u b m it . I f b o t h t e a m s a p p r o v e , t h e w h it e p a p e r m o v e s o n t o t h e n e x t s t e p . S o m e w h it e p a p e r s n e e d t o b e r e v ie w e d b y a n e x t e r n a l t h ir d - p a r t y . T h e t h ir d - p a r t y w o n ' t a c t u a l l y l o g in t o A l f r e s c o — t h e y ' l l g e t a n e m a il a n d c l ic k a l in k t o a p p r o v e o r r e j e c t t h e w h it e p a p e r . I f t h e t h ir d - p a r t y d o e s n ' t d o a n y t h in g in a c e r t a in a m o u n t o f t im e , t h e w h it e p a p e r s h o u l d b e a u t o m a t ic a l l y a p p r o v e d . H i g h - l e v e l s t e p s A l r ig h t . Y o u ' r e g o in g t o im p l e m e n t t h is p r o c e s s in f o u r m a j o r s t e p s . H e r e ' s a l o o k a t t h e m a j o r s t e p s a n d t h e r e s p e c t iv e s u b - s t e p s : 1 . I m p l e m e n t t h e b a s ic f l o w a n d w o r k f l o w u s e r in t e r f a c e 1 . L a y o u t t h e p r o c e s s u s in g t h e A c t iv it i P r o c e s s D e s ig n e r . 2 . C o n f ig u r e u s e r t a s k s w it h a p p r o p r ia t e a s s ig n m e n t s . 3 . A d d d e c is io n l o g ic . 4 . I m p l e m e n t t h e w o r k f l o w c o n t e n t m o d e l , t h e A l f r e s c o S h a r e c l ie n t c o n f ig u r a t io n , a n d t h e w o r k f l o w p r o p e r t ie s . 5 . D e p l o y a n d t e s t . 2 . I m p l e m e n t w e b s c r ip t s a n d a c t i o n s f o r e x t e r n a l t h ir d - p a r t y in t e g r a t io n a n d o t h e r b u s in e s s l o g ic 1 . E x e c u t e t h e " s e t w e b f l a g " a c t io n ( c r e a t e d in a n e a r l ie r t u t o r ia l ) a g a in s t e v e r y w h it e p a p e r in t h e w o r k f l o w p a c k a g e . T h e a c t io n a d d s t h e sc:webable a s p e c t t o t h e w h it e p a p e r a n d s e t s t h e p r o p e r t ie s a p p r o p r ia t e l y . 2 . W r it e a w e b s c r ip t t o h a n d l e a p p r o v a l / r e j e c t io n v ia H T T P . T h e l o g ic n e e d s t o g r a b t h e t a s k a n d t h e n s e t t h e o u t c o m e w it h t h e a p p r o p r ia t e " a p p r o v e " o r " r e j e c t " f l a g . 3 . W r it e a n A c t iv it i t a s k l is t e n e r J a v a c l a s s t h a t s e n d s a n o t if ic a t io n t o t h e t h ir d - p a r t y e m a il a d d r e s s . 4 . D e p l o y a n d t e s t . 3 . A d d a t im e r t o t h e t h ir d - p a r t y t a s k 1 . A d d a t im e r t o t h e T h ir d P a r t y R e v ie w t a s k s o t h a t if t h e t h ir d p a r t y d o e s n ' t r e s p o n d in a t im e l y f a s h io n t h e t a s k w il l a u t o m a t ic a l l y a p p r o v e . 2 . D e p l o y a n d t e s t . N o w t h a t y o u k n o w w h e r e y o u ' r e h e a d e d a t a h ig h - l e v e l , l e t ' s g e t in t o t h e d e t a il s . S t e p 1 : I m p l e m e n t t h e b a s i c fl o w a n d w o r k fl o w u s e r i n t e r f a c e J u s t l ik e in t h e H e l l o W o r l d e x a m p l e s , t h e f ir s t t h in g t o d o is d ia g r a m t h e p r o c e s s . T h e n , a s s ig n t a s k s , a d d a b it o f l o g ic , a n d e s t a b l is h t h e w o r k f l o w c o n t e n t m o d e l b e f o r e a q u ic k d e p l o y a n d t e s t . D i a g r a m t he p r o c e s s F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

34. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 34 / 38 T h e " I n t r o d u c t io n t o W e b S c r ip t s " t u t o r ia l s h o w e d y o u h o w t o c r e a t e c u s t o m w e b s c r ip t s , s o I a m o n l y g o in g t o s h o w y o u t h e J a v a c l a s s t h a t a c t s a s t h e w e b s c r ip t c o n t r o l l e r . S e e t h e s o u r c e f o r t h e o t h e r f il e s t h a t m a k e u p t h e w e b s c r ip t . T h e s o u r c e f o r t h e w e b s c r ip t ' s c o n t r o l l e r r e s id e s in : $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-platform-jar/src/main/java F ir s t , c r e a t e a p a c k a g e f o l d e r s t r u c t u r e c a l l e d " c o m / s o m e c o / s c r ip t s " . N o w c r e a t e a n e w c l a s s c a l l e d " G e t R e v ie w " . H e r e ' s t h e c l a s s , w it h o u t t h e i m p o r t s o r t h e g e t t e r / s e t t e r m e t h o d s : T h e c l a s s g r a b s t h e t a s k I D a n d t h e a c t io n t o t a k e ( t h e o u t c o m e ) a n d t h e n u s e s t h e w o r k f l o w s e r v ic e t o u p d a t e a n d e n d t h e t a s k . S o , f o r e x a m p l e , if s o m e o n e w e r e t o p o s t t h is U R L : http://localhost:8080/alfresco/service/someco/bpm/review?id=activiti\$89&action=Approve t h e J a v a c l a s s w o u l d u p d a t e t h e t a s k id e n t if ie d b y a c t iv it i$ 8 9 w it h t h e " A p p r o v e " o u t c o m e . I f y o u a r e f o l l o w in g a l o n g , d o n ' t f o r g e t t o c o p y o v e r t h e w e b s c r ip t d e s c r ip t o r a n d t h e f r e e m a r k e r f o r t h e w e b s c r ip t in t o : Y o u w il l a l s o n e e d t o c o p y t h e S p r in g b e a n t h a t w ir e s in t h e J a v a c o n t r o l l e r in t o t h e b o o t s t r a p - c o n t e x t . x m l f il e l o c a t e d in : public class GetReview extends DeclarativeWebScript { Log logger = LogFactory.getLog(GetReview.class); // Dependencies private WorkflowService workflowService; @Override protected Map<String, Object> executeImpl(WebScriptRequest req, Status status) { final String id = req.getParameter("id"); final String action = req.getParameter("action"); if (id == null || action == null) { logger.debug("Email, ID, action, or secret not set"); status.setCode(400); status.setMessage("Required data has not been provided"); status.setRedirect(true); } Map<String, Object> model = new HashMap<String, Object>(); Map<QName, Serializable> props = new HashMap<QName, Serializable>(); props.put(QName.createQName(SomeCoWorkflowModel.NAMESPACE_SOMECO_WORKFLOW_CONTENT_MODEL, SomeCoWorkflowModel.P workflowService.updateTask(id, props, null, null); workflowService.endTask(id, action); return model; } } $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-platform-jar/src/main/resources/alfresco/extension/templates/webscripts/com/someco/bp F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

8. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 8 / 38 <type>amp</type> </moduleDependency> ...SNIP... </platformModules> T h o s e a l l h a v e c o r r e s p o n d in g S h a r e t ie r m o d u l e s s o a d d t h o s e a s " s h a r e M o d u l e " d e p e n d e n c ie s : <shareModules> ...SNIP... <!-- Bring in the content tutorial share AMP so we can run embedded. --> <moduleDependency> <groupId>com.someco</groupId> <artifactId>content-tutorial-share-jar</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> <type>amp</type> </moduleDependency> <!-- Bring in the behavior tutorial share AMP so we can run embedded. --> <moduleDependency> <groupId>com.someco</groupId> <artifactId>behavior-tutorial-share-jar</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> <type>amp</type> </moduleDependency> <!-- Bring in the actions tutorial share AMP so we can run embedded. --> <moduleDependency> <groupId>com.someco</groupId> <artifactId>actions-tutorial-share-jar</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> <type>amp</type> </moduleDependency> ...SNIP... </shareModules> N o w w h e n w e f ir e u p t h e e m b e d d e d T o m c a t s e r v e r t h e w o r k f l o w A M P s w il l b e in s t a l l e d a s w e l l a s t h e A M P s f r o m t h e e a r l ie r c o n t e n t , b e h a v io r , a n d a c t io n s t u t o r ia l s . I f y o u h a v e n o t in s t a l l e d t h o s e a r t if a c t s in t o y o u r l o c a l M a v e n r e p o s it o r y , s w it c h t o t h e r o o t o f e a c h o f t h o s e e a r l ie r t u t o r ia l p r o j e c t s a n d r u n mvn install t o d o s o n o w . H e l l o W o r l d E x a m p l e s L e t ' s c r e a t e a c o u p l e o f s u p e r s im p l e H e l l o W o r l d p r o c e s s e s u s in g t h e A c t iv it i P r o c e s s D e s ig n e r . T h e s e p r o c e s s e s w il l n o t b e w ir e d in t o t h e A l f r e s c o w e b c l ie n t u s e r in t e r f a c e . I n s t e a d , I ' l l u s e t h e w o r k f l o w c o n s o l e t o s t a r t t h e m . O n c e I ' v e r u n t h r o u g h t h e b a s ic s t e p s o f d ia g r a m m in g a n d d e p l o y in g w o r k f l o w s , I ' l l s h o w y o u e x a m p l e s t h a t a r e f u l l y in t e g r a t e d in t o t h e u s e r in t e r f a c e . T h e h e l l o W o r l d p r o c e s s T h e h e l l o W o r l d p r o c e s s w il l c o n s is t o f a s t a r t e v e n t , a u s e r t a s k , a n d a n e n d e v e n t . T h e g o a l is t o d o n o t h in g m o r e t h a n w r it e " H e l l o , W o r l d ! " t o t h e A l f r e s c o l o g . W o r k f l o w s r e s id e in : W h e n y o u c r e a t e d t h e w o r k f l o w - t u t o r ia l p r o j e c t u s in g t h e A l f r e s c o M a v e n S D K , t h e f o l d e r s t r u c t u r e w a s c r e a t e d f o r y o u , a n d it m a y h a v e in c l u d e d a " w o r k f l o w " d ir e c t o r y in t h e w o r k f l o w - t u t o r ia l - p l a t f o r m - j a r m o d u l e w it h a s a m p l e w o r k f l o w . I f s o , y o u c a n d e l e t e t h e s a m p l e w o r k f l o w . I f n o t , c r e a t e t h e " w o r k f l o w " d ir e c t o r y n o w . $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-platform-jar/src/main/resources/alfresco/module/workflow-tutorial-platform-jar/workfl F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

27. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 27 / 38 T h e J a v a S c r ip t in s p e c t s t h e v a l u e o f scwf_approveRejectOutcome w h ic h w il l b e s e t b y t h e u s e r w h e n t h e y m a n a g e t h e t a s k in A l f r e s c o S h a r e . I f it is e q u a l t o " A p p r o v e " it in c r e m e n t s scwf_approveCount . N o w a d d t h e s a m e t h in g t o t h e userTask e l e m e n t n a m e d M a r k e t in g R e v ie w . T h e f ir s t e x c l u s iv e g a t e w a y a f t e r t h e " O p e r a t io n s R e v ie w " a n d " M a r k e t in g R e v ie w " u s e r t a s k s r e p r e s e n t s a d e c is io n . I f t h e a p p r o v a l s h a v e b e e n r e a c h e d , t h e f l o w s h o u l d c o n t in u e o n , o t h e r w is e it s h o u l d g o t o t h e " R e v is e " u s e r t a s k . T o im p l e m e n t t h is , f in d t h e sequenceFlow e l e m e n t s t h a t c o n n e c t t h a t e x c l u s iv e g a t e w a y a n d a d d a conditionExpression e l e m e n t t o e a c h o n e t h a t in s p e c t s t h e scwf_approveCount v a r ia b l e , l ik e t h is : <sequenceFlow id="flow8" sourceRef="exclusivegateway1" targetRef="exclusivegateway2"> <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${scwf_approveCount == 2}]]></conditionExpression> </sequenceFlow> <sequenceFlow id="flow9" sourceRef="exclusivegateway1" targetRef="usertask3"> <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${scwf_approveCount < 2}]]></conditionExpression> </sequenceFlow> T h e " T h ir d P a r t y " d e c is io n is s im il a r . I n t h is c a s e , if t h e p e r s o n w h o s t a r t e d t h e w o r k f l o w p r o v id e d a n e m a il a d d r e s s f o r t h e t h ir d - p a r t y r e v ie w e r , t h e w o r k f l o w s h o u l d r o u t e t o t h e " T h ir d P a r t y R e v ie w " , o t h e r w is e , it s h o u l d c o n t in u e o n . H e r e is w h a t t h o s e c o n d it io n s l o o k l ik e : T h e r e a r e t w o m o r e p l a c e s c o n d it io n e x p r e s s io n s a r e n e e d e d . O n e is o n t h e t w o f l o w s t h a t l e a v e T h ir d P a r t y R e v ie w . I f t h e t h ir d - p a r t y a p p r o v e s t h e ir r e v ie w , f l o w s h o u l d g o t o t h e " A p p r o v e d N o t if ic a t io n " , o t h e r w is e , it s h o u l d g o t o " R e v is e " : T h e o t h e r p l a c e f o r c o n d it io n e x p r e s s io n s is o n t h e " R e v is e " u s e r t a s k . T h e f l o w s h o u l d g o t o t h e " S u b m it " s c r ip t t a s k if t h e in it ia t o r r e - s u b m it s a n d t h e " E n d " t a s k if t h e y d e c id e t o w it h d r a w o r a b o r t t h e ir r e q u e s t : <sequenceFlow id="flow16" sourceRef="usertask3" targetRef="endevent1"> <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${scwf_resubmit == false}]]></conditionExpression> </sequenceFlow> <sequenceFlow id="flow13" sourceRef="usertask3" targetRef="scripttask1"> <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${scwf_resubmit == true}]]></conditionExpression> </sequenceFlow> </activiti:field> </activiti:taskListener> </extensionElements> </userTask> <sequenceFlow id="flow11" sourceRef="exclusivegateway2" targetRef="usertask2"> <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${scwf_reviewerEmail != ''}]]></conditionExpression> </sequenceFlow> <sequenceFlow id="flow14" sourceRef="exclusivegateway2" targetRef="usertask5"> <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${scwf_reviewerEmail == ''}]]></conditionExpression> </sequenceFlow> <sequenceFlow id="flow12" sourceRef="usertask2" targetRef="usertask3"> <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${scwf_tpApproved == false}]]></conditionExpression> </sequenceFlow> <sequenceFlow id="flow17" sourceRef="usertask2" targetRef="usertask5"> <conditionExpression xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${scwf_tpApproved == true}]]></conditionExpression> </sequenceFlow> F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

10. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 10 / 38 N o w s a v e t h e d ia g r a m . L o o k a t t h e activiti:executionListener e l e m e n t . Y o u c a n s e e f r o m t h e event a t t r ib u t e t h a t t h is s c r ip t w il l b e f ir e d w h e n t h e " s t a r t " e v e n t f o r t h is s e q u e n c e f l o w h a p p e n s . T h e class a t t r ib u t e s p e c if ie s t h e c l a s s t o i n v o k e w h ic h is a n o u t - o f - t h e - b o x c l a s s c a l l e d ScriptExecutionListener . T h e activiti:string e l e m e n t c o u l d c o n t a in a n y s e r v e r - s id e J a v a S c r ip t . F o r r ig h t n o w it is a s im p l e l o g g e r s t a t e m e n t . I n a l a t e r e x a m p l e , y o u ' l l s e e h o w t o it e r a t e o v e r t h e d o c u m e n t s in t h e w o r k f l o w p a c k a g e . Y o u ' r e g o in g t o r u n t h is p r o c e s s s h o r t l y . B e f o r e t h a t , l e t ' s c r e a t e a n o t h e r s im p l e p r o c e s s t o s e e h o w f o r k s w o r k . T h e h e l l o W o r l d F o r k p r o c e s s B e f o r e I s h o w y o u h o w t o d e p l o y t h e p r o c e s s d e f in it io n t o A l f r e s c o , l e t ' s d o a n o t h e r H e l l o W o r l d e x a m p l e t h a t d o e s a f o r k a n d a j o in . D o t h is : 1 . C r e a t e a n e w d ia g r a m in t h e w o r k f l o w s f o l d e r c a l l e d " h e l l o W o r l d F o r k . b p m n " . 2 . F r o m t h e p a l e t t e , g r a b a s t a r t e v e n t , a n e n d e v e n t , t w o u s e r t a s k s , a n d t w o p a r a l l e l g a t e w a y s . 3 . C l ic k " S e l e c t " in t h e p a l e t t e , t h e n c l ic k e a c h o f t h e t w o u s e r t a s k s t o c h a n g e t h e ir n a m e s t o " U s e r T a s k A " a n d " U s e r T a s k B " r e s p e c t iv e l y . 4 . C l ic k " S e q u e n c e F l o w " in t h e p a l e t t e a n d c o n n e c t t h e n o d e s in t h e d ia g r a m s o it l o o k s l ik e t h is : H e l l o W o r l d F o r k B P M N D i a g r a m 5 . C l ic k s o m e w h e r e o n t h e c a n v a s . T h is s h o u l d d is p l a y t h e " P r o c e s s " t a b in t h e P r o p e r t ie s v ie w e r . S p e c if y " h e l l o W o r l d F o r k " a s t h e I D a n d " H e l l o W o r l d F o r k " a s t h e N a m e . 6 . S a v e a n d c l o s e t h e d ia g r a m . N o w y o u h a v e a b u s in e s s p r o c e s s w it h t w o p a r a l l e l p a t h s o f e x e c u t io n . I f y o u w a n t e d t h e p r o c e s s t o g o t o e it h e r U s e r T a s k A o r U s e r T a s k B , b u t n o t b o t h , y o u w o u l d u s e a n e x c l u s iv e g a t e w a y in s t e a d o f a p a r a l l e l g a t e w a y . S im il a r t o t h e f ir s t e x a m p l e , l e t ' s a d d a l o g g e r s t a t e m e n t t o t h e s e q u e n c e f l o w s l e a d in g t o t h e t w o u s e r t a s k s . O p e n h e l l o W o r l d F o r k . b p m n in t h e X M L e d it o r a n d a d d t w o n e w extensionElements e l e m e n t s , o n e in e a c h o f t h e sequenceFlow e l e m e n t s t h a t l e a d t o " u s e r t a s k 1 " a n d " u s e r t a s k 2 " : <activiti:executionListener event="start" class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.listener.ScriptExecutionL <activiti:field name="script"> <activiti:string>logger.log("Hello, World!");</activiti:string> </activiti:field> </activiti:executionListener> </extensionElements> </sequenceFlow> <sequenceFlow id="flow2" sourceRef="parallelgateway1" targetRef="usertask1"> <extensionElements> <activiti:executionListener event="start" class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.listener.ScriptExecutionL <activiti:field name="script"> <activiti:string> logger.log("Hello, World, from transition to User Task A!"); </activiti:string> </activiti:field> F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

21. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 21 / 38 C u s t o m w o r k f l o w m o d e l h e l l o W o r l d U I b u s in e s s p r o c e s s d e f in it io n L o c a l iz e d p r o p e r t ie s f o r t h e r e p o t ie r L o c a l iz e d p r o p e r t ie s f o r t h e s h a r e t ie r L e t ' s u p d a t e t h e r e p o t ie r S p r in g c o n f ig u r a t io n , t h e n t h e s h a r e t ie r . R e p o t i e r S p r i n g c o n fi g u r a t i o n E d it t h e b o o t s t r a p - c o n t e x t . x m l f il e t h a t r e s id e s in : Y o u c a n a d d t h e w o r k f l o w m o d e l , t h e n e w w o r k f l o w , a n d t h e l a b e l s a l l in t h e s a m e b e a n . E d it t h e b o o t s t r a p - c o n t e x t . x m l f il e a n d a p p e n d t h e f o l l o w in g t o t h e e x is t in g bean e l e m e n t : <props> <prop key="engineId">activiti</prop> <prop key="location">alfresco/module/${project.artifactId}/workflow/helloWorldUI.bpmn</prop> <prop key="mimetype">text/xml</prop> <prop key="redeploy">false</prop> </props> </list> </property> <property name="models"> <list> <value>alfresco/module/${project.artifactId}/model/scWorkflowModel.xml</value> </list> </property> <property name="labels"> <list> <value>alfresco.module.${project.artifactId}.messages.scWorkflow</value> </list> </property> </bean> S a v e a n d c l o s e t h e f il e . S h a r e t i e r S p r i n g c o n fi g u r a t i o n T h e S p r in g c o n f ig u r a t io n f o r t h e w o r k f l o w - t u t o r ia l - s h a r e - j a r m o d u l e r e s id e s in : $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-share-jar/src/main/resources/alfresco/web-extension I n t h e w e b - e x t e n s io n d ir e c t o r y , t h e S D K h a s c r e a t e d f il e c a l l e d " w o r k f l o w - t u t o r ia l - s h a r e - s l in g s h o t - a p p l ic a t io n - c o n t e x t . x m l " . R e p l a c e t h e c o n t e n t o f t h a t f il e w it h t h e f o l l o w in g c o n t e n t : $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-platform-jar/src/main/resources/alfresco/module/workflow-tutorial-platform-jar/contex <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <!DOCTYPE beans PUBLIC '-//SPRING//DTD BEAN//EN' 'http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd'> <beans> <!-- Add Someco Workflow messages --> <bean id="${project.artifactId}_resources" class="org.springframework.extensions.surf.util.ResourceBundleBootstrap <property name="resourceBundles"> <list> <value>alfresco.web-extension.messages.scWorkflow</value> </list> </property> </bean> </beans> F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

7. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 7 / 38 H e r e is w h a t I a m u s in g o n m y m a c h in e : M a c O S X 1 0 . 1 2 . 6 J a v a 1 . 8 . 0 _ 7 7 A p a c h e M a v e n 3 . 5 . 3 ( in s t a l l e d u s in g M a c p o r t s ) A l f r e s c o M a v e n S D K 3 . 0 . 1 ( N o d o w n l o a d n e c e s s a r y ) E c l ip s e J a v a E E I D E f o r W e b D e v e l o p e r s , N e o n A c t iv it i E c l ip s e B P M N 2 . 0 D e s ig n e r 5 . 1 8 ( E c l ip s e U p d a t e S it e ) A p a c h e J a m e s 2 . 3 . 1 ( f o r t e s t in g t h ir d - p a r t y n o t if ic a t io n v ia S M T P ) B y d e f a u l t , w h e n y o u c r e a t e a n A l f r e s c o p r o j e c t u s in g t h e A l f r e s c o M a v e n S D K t h e p r o j e c t w il l b e c o n f ig u r e d t o d e p e n d o n t h e l a t e s t s t a b l e A l f r e s c o C o m m u n it y E d it io n . P r o j e c t O r g a n i za t i o n I a m g o in g t o u s e t h e A l f r e s c o M a v e n S D K t o c r e a t e a p r o j e c t f r o m t h e " a l l - in - o n e " a r c h e t y p e t h a t w il l p a c k a g e u p m y c u s t o m iz a t io n s in t w o A M P s ( A l f r e s c o M o d u l e P a c k a g e s ) . O n e A M P is f o r t h e A l f r e s c o w e b a p p l ic a t io n ( t h e " r e p o " t ie r ) a n d t h e o t h e r is f o r t h e A l f r e s c o S h a r e w e b a p p l ic a t io n ( t h e " S h a r e " t ie r ) . I a m n o t g o in g t o s p e n d m u c h t im e t a l k in g a b o u t h o w t h e A l f r e s c o M a v e n S D K w o r k s . I f y o u a r e n ' t a l r e a d y f a m il ia r w it h it , y o u m a y w a n t t o r e a d t h e G e t t in g S t a r t e d w it h t h e A l f r e s c o M a v e n S D K t u t o r ia l o n e c m a r c h it e c t . c o m f ir s t a n d t h e n c o m e b a c k t o t h is o n e . T h is t u t o r ia l r e l ie s o n c o d e f r o m t h e C u s t o m C o n t e n t T y p e s t u t o r ia l . T h e t u t o r ia l a s s u m e s t h a t t h e r e p o t ie r A M P a n d S h a r e t ie r A M P c r e a t e d d u r in g t h a t t u t o r ia l h a v e b e e n in s t a l l e d in t o y o u r l o c a l M a v e n r e p o s it o r y . O r , if y o u a r e d e p l o y in g t o a n A l f r e s c o s e r v e r in s t e a d o f r u n n in g t h e e m b e d d e d T o m c a t s e r v e r , t h o s e A M P s n e e d t o b e d e p l o y e d t o t h e A l f r e s c o s e r v e r . M o r e d e t a il s o n t h a t w il l b e d is c u s s e d l a t e r in t h e d o c u m e n t . I f y o u a r e p l a n n in g o n f o l l o w in g a l o n g , g o a h e a d a n d u s e t h e A l f r e s c o M a v e n S D K t o c r e a t e a n e w p r o j e c t f r o m t h e " a l l - in - o n e " a r c h e t y p e . U s e a groupId o f " c o m . s o m e c o " a n d a n artifactId o f " w o r k f l o w - t u t o r ia l " . S t a r t in g w it h 3 . 0 . 0 , t h e S D K w i l l g e n e r a t e J A R f il e s b y d e f a u l t . W e a l w a y s w a n t t o g e n e r a t e A M P s , n o t J A R s , s o e d it t h e p o m . x m l f il e t o u n c o m m e n t t h e m a v e n - a s s e m b l y - p l u g in . W e ' l l b e r u n n in g t h e p r o j e c t u s in g a n e m b e d d e d T o m c a t s e r v e r . W e c a n c o n f ig u r e t h e p r o j e c t t o in s t a l l A M P s f r o m t h e e a r l ie r t u t o r ia l s a u t o m a t ic a l l y . E d it t h e p o m . x m l f il e in t h e " w o r k f l o w - t u t o r ia l " d ir e c t o r y t o a d d t h e f o l l o w in g " p l a t f o r m M o d u l e " d e p e n d e n c ie s : <platformModules> ...SNIP... <!-- Bring in the content tutorial repo AMP so we can run embedded. --> <moduleDependency> <groupId>com.someco</groupId> <artifactId>content-tutorial-platform-jar</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> <type>amp</type> </moduleDependency> <!-- Bring in the behavior tutorial repo AMP so we can run embedded. --> <moduleDependency> <groupId>com.someco</groupId> <artifactId>behavior-tutorial-platform-jar</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> <type>amp</type> </moduleDependency> <!-- Bring in the actions tutorial repo AMP so we can run embedded. --> <moduleDependency> <groupId>com.someco</groupId> <artifactId>actions-tutorial-platform-jar</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

11. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 1 1 / 38 R e m e m b e r t o s a v e t h e d ia g r a m . W it h a c o u p l e o f , a d m it t e d l y , r id ic u l o u s l y s im p l e e x a m p l e s s a v e d in t h e w o r k f l o w - t u t o r ia l - p l a t f o r m - j a r m o d u l e , it is t im e t o d e p l o y t h e m t o A c t iv it i r u n n in g w it h in A l f r e s c o a n d t r y t h e m o u t . D e p l o y i n g p r o c e s s e s T h e r e a r e t w o o t h e r o p t io n s f o r d e p l o y in g w o r k f l o w s t o A l f r e s c o : 1 . U s e t h e A l f r e s c o W o r k f l o w C o n s o l e 2 . C o n f ig u r e t h e w o r k f l o w s t h r o u g h S p r in g c o n f ig u r a t io n T h is t u t o r ia l w il l u s e S p r in g t o d e p l o y t h e w o r k f l o w s in it ia l l y . T h e n , u s e t h e A l f r e s c o W o r k f l o w C o n s o l e t o d e p l o y s u b s e q u e n t v e r s io n s if n e e d e d . D e p l o y i ng t he w o r k fl o w s w i t h S p r i ng A s y o u l e a r n e d in p r e v io u s t u t o r ia l s , t h e A M P p r o j e c t c r e a t e d b y t h e A l f r e s c o M a v e n S D K a l r e a d y h a s a S p r in g c o n t e x t f il e . I t is n a m e d " b o o t s t r a p - c o n t e x t . x m l " a n d r e s id e s in : E d it t h a t f il e a n d d e l e t e a n y e x is t in g b e a n e l e m e n t s t h a t t h e S D K m ig h t h a v e a d d e d f o r y o u . T h e n , a d d a w o r k f l o w d e p l o y e r b e a n , l ik e t h is : <bean id="${project.artifactId}.workflowBootstrap" parent="workflowDeployer"> <property name="workflowDefinitions"> <list> <props> <prop key="engineId">activiti</prop> <prop key="location">alfresco/module/${project.artifactId}/workflow/helloWorld.bpmn</prop> <prop key="mimetype">text/xml</prop> <prop key="redeploy">false</prop> </props> <props> <prop key="engineId">activiti</prop> <prop key="location">alfresco/module/${project.artifactId}/workflow/helloWorldFork.bpmn</prop> <prop key="mimetype">text/xml</prop> <prop key="redeploy">false</prop> </props> </list> </property> </bean> S e t t in g " r e d e p l o y " t o f a l s e p r e v e n t s t h e w o r k f l o w s f r o m b e in g r e d e p l o y e d e v e r y t im e A l f r e s c o r e s t a r t s . </activiti:executionListener> </extensionElements> </sequenceFlow> <sequenceFlow id="flow3" sourceRef="parallelgateway1" targetRef="usertask2"> <extensionElements> <activiti:executionListener event="start" class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.listener.ScriptExecutionL <activiti:field name="script"> <activiti:string> logger.log("Hello, World, from transition to User Task B!"); </activiti:string> </activiti:field> </activiti:executionListener> </extensionElements> </sequenceFlow> $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-platform-jar/src/main/resources/alfresco/module/workflow-tutorial-platform-jar/contex F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

18. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 18 / 38 T h e w o r k f l o w M o d e l f il e c o n t a in s t h e c o n t e n t m o d e l f o r t h e o u t - o f - t h e - b o x p r o c e s s d e f in it io n s . T h is m o d e l f il e o f f e r s a l o t o f p o t e n t ia l f o r r e u s e in y o u r c u s t o m p r o c e s s e s . F o r e x a m p l e , if y o u r p r o c e s s s t a r t s b y a l l o w in g t h e s u b m it t e r t o s p e c if y a l is t o f s e v e r a l p e o p l e t o r e c e iv e a t a s k , y o u c o u l d u s e t h e wf:submitParallelReviewTask t y p e . I f y o u w a n t t o b a s e a n a p p r o v a l o n t h e p e r c e n t a g e o f in d iv id u a l s w h o a p p r o v e a t a s k , y o u c a n u s e t h e wf:submitConcurrentReviewTask t y p e . O f c o u r s e j u s t l ik e a n y m o d e l y o u a r e f r e e t o u s e t h e s e a s - is , e x t e n d t h e m , o r n o t u s e t h e m a t a l l . W h e n u s e r s in t e r a c t w it h t h e w o r k f l o w v ia t h e w e b c l ie n t , A l f r e s c o w il l u s e t h e w o r k f l o w c o n t e n t m o d e l a n d t h e A l f r e s c o S h a r e f o r m s e r v ic e c o n f ig u r a t io n t o f ig u r e o u t w h a t m e t a d a t a t o e x p o s e t o t h e U I a n d h o w t o p r e s e n t it j u s t a s it d o e s w h e n v ie w in g c o n t e n t p r o p e r t ie s . I n A c t iv it i, A l f r e s c o u s e s t h e v a l u e o f t h e f o r m k e y a t t r ib u t e t o f ig u r e o u t t h e a p p r o p r ia t e w o r k f l o w c o n t e n t t y p e . S o , a l l t a sk s i n w h i c h t h e r e a r e A l f r e sc o w e b c l i e n t u se r i n t e r a c t i o n s m u st b e g i v e n a f o r m k e y t h a t c o r r e sp o n d s t o t h e n a m e o f a w o r k f l o w c o n t e n t t y p e . C r e a t e t he w o r k fl o w c o nt e nt m o d e l X M L I n t h e h e l l o W o r l d U I e x a m p l e , y o u d e f in e d t h e f o l l o w in g s t a r t e v e n t : <startEvent id="startevent1" name="Start" activiti:formKey="scwf:submitHelloWorldTask"></startEvent> N o w y o u n e e d t o c r e a t e a c o n t e n t m o d e l w it h a c u s t o m t y p e t h a t c o r r e s p o n d s t o t h e f o r m k e y v a l u e . F r o m p r e v io u s t u t o r ia l s y o u k n o w t h a t m o d e l s a r e d e f in e d in X M L a n d r e s id e in : T h e S D K h a s a l r e a d y c r e a t e d t h e " m o d e l " f o l d e r f o r y o u a s w e l l a s a c o u p l e o f s a m p l e m o d e l f il e s . G o a h e a d a n d d e l e t e t h e s a m p l e m o d e l f il e s a s t h e y w il l n o t b e n e e d e d . I n t h e m o d e l f o l d e r , c r e a t e a n e w c o n t e n t m o d e l X M L f il e c a l l e d " s c W o r k f l o w M o d e l . x m l " w it h t h e f o l l o w in g c o n t e n t : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- Definition of new Model --> <model name="scwf:workflowmodel" xmlns="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0"> <!-- Optional meta-data about the model --> <description>Someco Workflow Model</description> <author>Jeff Potts</author> <version>1.0</version> <!-- Imports are required to allow references to definitions in other models --> <imports> <import uri="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0" prefix="d" /> <import uri="http://www.alfresco.org/model/bpm/1.0" prefix="bpm" /> </imports> <!-- Introduction of new namespaces defined by this model --> <namespaces> <namespace uri="http://www.someco.com/model/workflow/1.0" prefix="scwf" /> </namespaces> <types> <type name="scwf:submitHelloWorldTask"> <parent>bpm:startTask</parent> <properties> <property name="scwf:helloName"> <type>d:text</type> $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-platform-jar/src/main/resources/alfresco/module/workflow-tutorial-platform-jar/model F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

28. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 28 / 38 T h e " T h ir d P a r t y R e v ie w " u s e r t a s k n e e d s s o m e l o g ic t o c a p t u r e t h e a p p r o v e / r e j e c t o u t c o m e : S im il a r l y , t h e R e v is e u s e r t a s k a l s o n e e d s t o s e t a v a r ia b l e w it h t h e A b o r t / R e - S u b m it o u t c o m e : Y o u m a y b e t h in k in g t h a t m y s e q u e n c e f l o w I D ' s a r e n ' t v e r y h e l p f u l . I a g r e e . U n f o r t u n a t e l y , w h e n I w e n t b a c k in t o t h e p r o c e s s d e f in it io n t o r e f a c t o r t h o s e , it c a u s e d s o m e u n a n t ic ip a t e d p r o b l e m s . W h e n y o u d o y o u r o w n b u s in e s s p r o c e s s d e f in it io n s y o u s h o u l d s t a r t w it h m e a n in g f u l I D ' s f r o m t h e b e g in n in g . W o r k fl o w c o nt e nt m o d e l i nc l ud i ng A l f r e s c o S ha r e c o nfi g ur a t i o n A t t h is p o in t y o u ' v e d e f in e d t h e p r o c e s s . I t d o e s n ' t h a v e a l l o f t h e l o g ic it w il l h a v e e v e n t u a l l y , b u t it h a s e n o u g h t h a t y o u w il l b e a b l e t o s t e p t h r o u g h a l l o f t h e p a t h s in t h e p r o c e s s o n c e t h e A l f r e s c o S h a r e u s e r in t e r f a c e is c o n f ig u r e d . Y o u ' l l d o t h a t in t h is s e c t io n b y d e f in in g t h e c o n t e n t m o d e l a n d u p d a t in g t h e c l ie n t c o n f ig u r a t io n . D e fi n i n g t h e w o r k fl o w c o n t e n t m o d e l Y o u s t a r t e d a w o r k f l o w c o n t e n t m o d e l in t h e e a r l ie r H e l l o W o r l d U I e x a m p l e . T h e f ir s t t h in g t o d o is u p d a t e t h e c o n t e n t m o d e l X M L ( s c W o r k f l o w M o d e l . x m l ) w it h t y p e s a n d a s p e c t s s p e c if ic t o t h e p u b l is h w h it e p a p e r p r o c e s s . E d it t h e f il e a n d a d d : <type name="scwf:submitReviewTask"> <parent>bpm:startTask</parent> <mandatory-aspects> <aspect>scwf:thirdPartyReviewable</aspect> </mandatory-aspects> </type> <type name="scwf:activitiMarketingReview"> <parent>scwf:activitiReviewTask</parent> </type> <type name="scwf:activitiOperationsReview"> <parent>scwf:activitiReviewTask</parent> </type> <type name="scwf:activitiThirdPartyReview"> <parent>scwf:activitiReviewTask</parent> <extensionElements> <activiti:taskListener event="complete" class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener <activiti:field name="script"> <activiti:string>if(task.getVariableLocal('scwf_approveRejectOutcome') == 'Approve') { execution.setVariable('scwf_tpApproved', true); } else { execution.setVariable('scwf_tpApproved', false); } </activiti:string> </activiti:field> </activiti:taskListener> </extensionElements> <extensionElements> <activiti:taskListener event="complete" class="org.alfresco.repo.workflow.activiti.tasklistener.ScriptTaskListener"> <activiti:field name="script"> <activiti:string>if(task.getVariableLocal('scwf_reviseOutcome') == 'Re-submit') { execution.setVariable('scwf_resubmit', true); } else { execution.setVariable('scwf_resubmit', false); } </activiti:string> </activiti:field> </activiti:taskListener> </extensionElements> F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

19. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 19 / 38 <mandatory>true</mandatory> <multiple>false</multiple> </property> </properties> </type> </types> </model> T h e scwf:submitHelloWorldTask t y p e is a c h il d o f bpm:startTask a n d d e c l a r e s a p r o p e r t y c a l l e d scwf:helloName . T h a t ' s a t e x t p r o p e r t y t h a t w il l b e d is p l a y e d a s a t e x t f ie l d t h e w o r k f l o w in it ia t o r c a n u s e t o t e l l t h e w o r k f l o w w h o t o g r e e t . A l f r e s c o n e e d s t o k n o w a b o u t t h is m o d e l . T h is is d o n e t h r o u g h S p r in g c o n f ig u r a t io n . T h e r e w il l b e a f e w o t h e r a d d it io n s t o t h a t c o n t e x t f il e s o y o u ' l l d o t h e m a l l a t o n c e s h o r t l y . S t e p 3 : C o n fi g u r e A l f r e s c o S h a r e T h e n e x t s t e p is t o t e l l A l f r e s c o S h a r e h o w t o d is p l a y t h e p r o c e s s m e t a d a t a . T h is w o r k s e x a c t l y l ik e c u s t o m c o n t e n t t y p e s . A s y o u s a w in t h a t t u t o r ia l , S h a r e c u s t o m iz a t io n s g o in t h e ir o w n p r o j e c t s o t h a t t h e y c a n b e p a c k a g e d in a n A M P s p e c if ic a l l y f o r t h e s h a r e t ie r . E d i t s ha r e - c o nfi g - c us t o m .x m l T h e u s e r in t e r f a c e c o n f ig u r a t io n f o r A l f r e s c o S h a r e r e s id e s in a d ir e c t o r y c a l l e d : $TUTORIAL_HOME/workflow-tutorial-share-jar/src/main/resources/META-INF T h e S D K p r o b a b l y a l r e a d y c r e a t e d t h is d ir e c t o r y s t r u c t u r e a s w e l l a s a s a m p l e s h a r e - c o n f ig - c u s t o m . x m l f il e . I n t h e M E T A - I N F d ir e c t o r y , e d it t h e f il e c a l l e d " s h a r e - c o n f ig - c u s t o m . x m l " . R e p l a c e t h e s a m p l e c o n t e n t w it h t h e f o l l o w in g c o n t e n t : <alfresco-config> <config evaluator="string-compare" condition="activiti$helloWorldUI"> <forms> <form> <field-visibility> <show id="bpm:workflowDescription" /> <show id="packageItems" /> <show id="scwf:helloName" /> <show id="transitions" /> <show id="bpm:status" /> </field-visibility> <appearance> <set id="" appearance="title" label-id="workflow.set.general" /> <set id="items" appearance="title" label-id="workflow.set.items" /> <set id="progress" appearance="title" label-id="workflow.set.task.progress" /> <set id="other" appearance="title" label-id="workflow.set.other" /> <field id="bpm:workflowDescription" label-id="workflow.field.message"> <control template="/org/alfresco/components/form/controls/textarea.ftl"> <control-param name="style">width: 95%</control-param> </control> </field> <field id="packageItems" set="items" /> <field id="scwf:helloName" set="other" /> <field id="bpm:status" set="progress" /> </appearance> </form> </forms> </config> </alfresco-config> F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

30. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 30 / 38 T h e bpm:workflowTask h a s a n a s s o c ia t io n c a l l e d bpm:package . T h e bpm:package p o in t s t o a bpm:workflowPackage w h ic h is t h e a s p e c t a p p l ie d t o a c o n t a in e r ( l i k e a f o l d e r ) t h a t h o l d s t h e d o c u m e n t s b e in g r o u t e d t h r o u g h a w o r k f l o w . W h e n y o u w r it e c o d e t h a t n e e d s t o a c c e s s t h e c o n t e n t b e in g r o u t e d in a w o r k f l o w y o u c a n g e t t o it t h r o u g h t h e bpm:package a s s o c ia t io n . T h e property e l e m e n t n a m e d " b p m : p a c k a g e I t e m A c t io n G r o u p " d e f in e s w h a t a c t io n s a r e a v a il a b l e f o r w o r k in g w it h t h e c o n t e n t in t h e w o r k f l o w a t t h a t p a r t ic u l a r s t e p in t h e p r o c e s s . I n t h e c a s e , t h e in it ia t o r n e e d s t o b e a b l e t o c h a n g e t h e c o n t e n t s o f t h e w o r k f l o w w h e n t h e w o r k f l o w is s t a r t e d a n d w h e n m a k in g r e v is io n s , b u t r e v ie w e r s s h o u l d n o t b e a b l e t o a d d o r r e m o v e a n y t h in g t o o r f r o m t h e w o r k f l o w . T h e s t a r t t a s k h a s a m a n d a t o r y a s p e c t c a l l e d " s c w f : t h ir d P a r t y R e v ie w a b l e " . A f t e r t h e c l o s in g types e l e m e n t , a d d t h e f o l l o w in g : <aspects> <aspect name="scwf:thirdPartyReviewable"> <title>Someco Third Party Reviewable</title> <properties> <property name="scwf:reviewerEmail"> <type>d:text</type> <mandatory>false</mandatory> <multiple>false</multiple> </property> </properties> </aspect> </aspects> T h is d e f in e s a n a s p e c t u s e d t o d e f in e a p r o p e r t y t h a t w il l s t o r e t h e t h ir d - p a r t y r e v ie w e r ' s e m a il a d d r e s s . T h a t ' s it f o r t h e w o r k f l o w c o n t e n t m o d e l . N o w c o n f ig u r e it in t h e A l f r e s c o S h a r e u s e r in t e r f a c e . C o n fi g u r e t h e A l f r e s c o S h a r e u s e r i n t e r f a c e I n t h e H e l l o W o r l d U I e x a m p l e y o u s a w t h a t A l f r e s c o S h a r e is c o n f ig u r e d u s in g s h a r e - c o n f ig - c u s t o m . x m l . B e c a u s e it is m o s t l y r e p e t it iv e , I ' l l j u s t s h o w t h e c o n f ig u r a t io n f o r scwf:activitiReviewTask h e r e a n d if y o u w a n t t o s e e t h e r e s t o f t h e S h a r e c o n f ig u r a t io n , y o u c a n l o o k a t t h e s o u r c e t h a t a c c o m p a n ie s t h is t u t o r ia l . <config evaluator="task-type" condition="scwf:activitiReviewTask"> <forms> <form> <field-visibility> <show id="bpm:workflowDescription" /> <show id="packageItems" /> <show id="scwf:approveRejectOutcome" /> <show id="transitions" /> </field-visibility> <appearance> <set id="" appearance="title" label-id="workflow.set.general" /> <set id="info" appearance="" template="/org/alfresco/components/form/2-column-set.ftl" /> <set id="assignee" appearance="title" label-id="workflow.set.assignee" /> <set id="items" appearance="title" label-id="workflow.set.items" /> <set id="response" appearance="title" label-id="workflow.set.response" /> <field id="bpm:workflowDescription" label-id="workflow.field.message"> <control template="/org/alfresco/components/form/controls/textarea.ftl"> <control-param name="style">width: 95%</control-param> </control> </field> <field id="packageItems" set="items" /> <field id="scwf:approveRejectOutcome" set="response" /> <field id="transitions" set="response" /> </appearance> </form> </forms> </config> F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

29. 8/24/2019 Creating Custom Advanced W orkflows in Alfresco | ECM Architect | Alfresco Developer T utorials https://ecmarchitect.com/alfresco-developer -series-tutorials/workflow/tutorial/tutorial.html 29 / 38 </type> <type name="scwf:activitiRevise"> <parent>bpm:activitiOutcomeTask</parent> <properties> <property name="scwf:reviseOutcome"> <type>d:text</type> <default>Abort</default> <constraints> <constraint type="LIST"> <parameter name="allowedValues"> <list> <value>Re-submit</value> <value>Abort</value> </list> </parameter> </constraint> </constraints> </property> </properties> <overrides> <property name="bpm:packageItemActionGroup"> <default>edit_package_item_actions</default> </property> <property name="bpm:outcomePropertyName"> <default>{http://www.someco.com/model/workflow/1.0}reviseOutcome</default> </property> </overrides> </type> <type name="scwf:activitiReviewTask"> <parent>bpm:activitiOutcomeTask</parent> <properties> <property name="scwf:approveRejectOutcome"> <type>d:text</type> <default>Reject</default> <constraints> <constraint type="LIST"> <parameter name="allowedValues"> <list> <value>Approve</value> <value>Reject</value> </list> </parameter> </constraint> </constraints> </property> </properties> <overrides> <property name="bpm:packageItemActionGroup"> <default>read_package_item_actions</default> </property> <property name="bpm:outcomePropertyName"> <default>{http://www.someco.com/model/workflow/1.0}approveRejectOutcome</default> </property> </overrides> </type> <type name="scwf:activitiApprovedNotification"> <parent>bpm:workflowTask</parent> <overrides> <property name="bpm:packageItemActionGroup"> <default>read_package_item_actions</default> </property> </overrides> </type> T h e r e ' s o n e t y p e f o r e a c h t a s k . T h e n a m e o f e a c h t y p e m a t c h e s t h e f o r m k e y o f t h e u s e r t a s k s in t h e p u b l is h W h it e p a p e r . b p m n f il e . Y o u ' l l n o t ic e t h a t e a c h t y p e in h e r it s f r o m a t y p e d e f in e d in t h e B P M c o n t e n t m o d e l . I f y o u w e r e t o l o o k a t t h e o u t - o f - t h e - b o x b p m M o d e l . x m l f il e y o u w o u l d s e e t h a t t h e bpm:startTask t y p e h a s h e l p f u l p r o p e r t ie s s u c h a s t h e w o r k f l o w d e s c r ip t io n , d u e d a t e , a n d p r io r it y . F o r k me o n G i t H u b F o r k me o n G i t H u b

Görünümler

 • 1960 Total Views
 • 1389 Website Views
 • 571 Embedded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 2

 • 58 selensoft.odoo.com
 • 38 www.selensoft.com.tr